Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 633   projektů
0 nových

Vypracované zkouškové otázky z předmětu Ústavní právo 2

«»
Přípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stažené
2 x
Velikost
1,1 MB
Jazyk
český
ID projektu
10503
Poslední úprava
11.07.2017
Zobrazeno
439 x
Autor:
quadra
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
A - Obecná teorie ústavy a základy státovědy

1) Pojem „ústavní právo“, jeho obsah a různé významy

- ústavní právo je odvětvím práva, které se zabývá ústavou a vykládá ji
- předmět ústavního práva tedy závisí na vymezení toho, co je ústava
- ústavní právo se vytvořilo jako samostatná a autonomní oblast národního práva na přelomu 19. a 20. století - zrodilo se z potřeby stanovit určitá pravidla pro činnost institucí státu, fyzické osoby a později politických stran a systému veřejné moci
- vývoj souvisí s vývojem demokracie, svobody
a) hledisko politické - ústavní právo vyjadřuje určitou politickou organizaci společnosti, veřejné moci a strukturu mocenských prostředků
b) hledisko historicko-genetické - ÚP je spjato s moderní státností, vzniká s revolučním vývojem (anglická, francouzská revoluce)
c) hledisko etatistické - předmětem jsou vztahy vznikající při výkonu státní moci, zabývající se strukturou státní moci, založené na učení o státu
d) hledisko normativně-právní - předmětem jsou právní vztahy, upravené normami ústavy, jim na roveň postavenými nebo na ústavu navazujícími
e) hledisko věcně-předmětové - ÚP je soustava právních norem konkrétní země, které upravují postavení člověka, základy organizace a činnosti systému státních orgánů, základy společenského zřízení

Klíčová slova:

teorie ústavy

ústavní právo

osobní práva

osobní svoboda

ochrana osobních údajů

skutkové tvrzeníObsah:
 • A - Obecná teorie ústavy a základy státovědy
  1) Pojem „ústavní právo“, jeho obsah a různé významy
  2) Historický a současný význam ústav, etapizace moderní ústavnosti
  3) Základní rysy moderní demokratické ústavy
  4) Základní prameny demokratické ústavnosti
  5) Dominantní ústavní modely
  ...
  30) Právní stát ve významu formálním a materiálním
  31) Ústavní stát
  32) Vztah dělby moci k formě vlády, vládnutí a státu
  33) Pojem „státní orgán“, „státní zařízení“ a „státní služba“
  34) Pojem „pravomoc, působnost a příslušnost“ státního orgánu
  35) Lidská práva, jejich klasifikace a význam pro demokratickou ústavnost

  B - Ústavní právo ČR (obecná část)
  1) Ústavní právo ČR, jeho charakteristika a vztah k ostatním odvětvím práva
  2) Vnitrostátní a nadstátní prameny české ústavnosti
  3) Rysy a etapy čs. ústavního vývoje od roku 1918
  4) Kontinuita a diskontinuita při vzniku samostatné ČR
  5) Ústavní základy ČR, státní území, hranice a symbolika
  ...
  31) Práva osobní (hl. II. odd. I. Listiny)
  32) Práva politická v Listině
  33) Práva hospodářská, sociální a kulturní
  34) Práva národnostních a etnických menšin
  35 Právo na soudní a jinou právní ochranu

  C - Ústavní právo ČR (zvláštní část)
  1) Komplexní ústavy Československa od roku 1918 - základní rysy
  2) Formální a materiální postavení Ústavy ČR v ústavním pořádku
  3) Kategorie „ústavních zákonů přijatých podle současné Ústavy“
  4) Vnitrostátní proces schvalování prezidentských mezinárodních smluv
  5) Mechanismus vnitrostátního působení práva EU a jeho principy
  ...
  31) Soudní ochrana politických stran.
  32) Volební právo objektivní, volební systémy, geografie a aritmetika dle volebních zákonů
  33) Volební právo subjektivní, jeho formy a principy
  34) Oblasti a formy působení sociálních práv podle Listiny a jejich ústavní pozice
  35) Nezávislost soudu a soudce - ústavněprávní záruky

  D - Ústavní právo ČR (specielní část)
  1) Pojem „materiální ohnisko ústavnosti“ a jeho pojetí v judikatuře Ústavního soudu
  2) Vzájemný vztah Ústavy ČR, Listiny a ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti ČR
  3) Posuďte, zda Ústavní soud může zrušit ústavní zákon, a případně za jakých podmínek
  4) Vysvětlete rozdíly mezi zákonným opatřením Senátu a běžným zákonem
  5) Důsledky rozporu mezinárodní smlouvy dle čl. 10a Ústavy a ústavního zákona před ratifikací této smlouvy a po její ratifikaci
  ...
  31) Možnosti zásahu do osobní svobody na základě Listiny
  32) Ústavní koncepce vlastnického práva a její vztah k právům hospodářským, sociálním a kulturním
  33) Ústavní základy ochrany osobních údajů
  34) Rozdíl mezi „skutkovým tvrzením“ a „hodnotovým soudem“ ve vztahu k legitimitě svobody
  35) Charakterizujte jednotlivé doktríny spravedlivého procesu vytvořené judikaturou Ústavního soudu