Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 637   projektů
0 nových

Vypracované zkouškové otázky z předmětu Rodinné právo

«»
Přípona
.pdf
Typ
vypracované otázky
Stažené
4 x
Velikost
1,0 MB
Jazyk
český
ID projektu
5196
Poslední úprava
02.03.2015
Zobrazeno
879 x
Autor:
techplanet
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Pojem a předmět rodinného práva, postavení v systému práva
Rodinné právo = souhrn právních norem, které regulují manželské a rodinné vztahy
- legální definice pojmu rodina, např. ABGB vymezoval rodinu jako "vztah mezi prarodiči a všemi jejich potomky"
- z hlediska současného občanského práva jsou za rodinu považovány osoby, které spolu žijí ve společné domácnosti a jsou tzv. osobami blízkými
osoby blízké = příbuzní v řadě přímé, sourozenci a manžel; jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, jestliže by újmu, kterou by utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní (§ 116 ObčZ)
- vztah druha a družky není pro rodinné právo relevantní
je však upraven v § 7 zákona č. 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře
- v rodinněprávních úpravách zaujímá čelné místo vymezení pojmu manželství; to je zásadně chápáno jako právní vztah mezi mužem a ženou, který vzniká za splnění zákonných podmínek, předepsanou formou, má zákonem stanovený obsah, a zaniká jen na základě zákonem stanovených důvodů
- vzájemný vztah manželství a rodiny - manželství je základem, z něhož vzniká rodina
o rodinu však jde i tehdy, pokud rodiče dítěte budou společně žít, aniž by uzavřeli manželství, příp. soužití jednoho rodiče s dítětem
- majetkoprávní vztahy jsou stejně významné jako vztahy osobněprávní, jsou na vztahy osobněprávní vázány
jestliže vznikne osobněprávní vztah manželství → až poté může vzniknout např. společné jmění manželů (vztah majetkoprávní)
Předmět rodinného práva - tři základní druhy právních vztahů:
• vztahy mezi manžely
- zákon upravuje podmínky a předpoklady vzniku i zániku manželství
- základní práva a povinnosti osobního charakteru manželů formuluje zákon jen velmi obecně, naproti tomu majetkové vztahy upravuje zákon velmi podrobně
• vztahy mezi rodiči a dětmi (jejich prostřednictvím vznikají i vztahy mezi dalšími příbuznými)
- tvoří těžiště právní úpravy rodinného práva
- rodiče jsou za výchovu svých dětí odpovědni společnosti → vyplývají zde i určitá práva a povinnosti veřejnoprávního charakteru
- možnosti zásahů státu do těchto vztahů jsou částečně upraveny v zákoně o rodině a zákoně o sociálně-právní ochraně dětí
princip: nikdo není oprávněn zasahovat do rodinných vztahů, pokud rodina plní řádně své funkce vůči nezletilým dětem
• vztahy tzv. náhradní rodinné výchovy
- zákon podrobně upravuje tyto vztahy
Souhrn právních norem upravujících společenské vztahy vznikající mezi manžely, mezi rodiči a dětmi, dětmi a dalšími příbuznými, jakož i vztahy, které nahrazují výkon některých rodičovských práv.
Postavení v systému práva
- RP se vydělilo z práva občanského
- rodinněprávní vztahy byly chápány (socialistické právo) především jako osobní a s nimi spojené majetkové vztahy
- tradičně bylo RP chápáno jako součást práva soukromého, s rostoucí integrací států do rodinných vztahů však docházelo k určitému "zveřejňování" RP
- v oblasti rodinněprávních vztahů zůstala zachována určitá integrace státu i nadále → RP se tak dostává na hranici mezi právem soukromým a veřejným a tvoří relativně samostatný subsystém práva soukromého

Klíčová slova:

rodinné právo

cirkevní sňatek

manželství

splatnost

výživné

povinnostiObsah:
 • 1. Pojem a předmět rodinného práva, postavení v systému práva 2
  2. Prameny rodinného práva 2
  3. Charakteristické rysy rodinněprávních vztahů 3
  4. Principy rodinného práva 4
  5. Pojem manželství a jeho právní následky 5
  6. Nesezdané soužití (vztah druha a družky) a jeho právní následky 6
  7. Občanský sňatek 7
  8. Církevní sňatek 7
  9. Prohlášení snoubenců při vstupu do manželství 8
  10. Neplatné manželství (matrimonium nullum 8
  11. Konvalidace neplatného manželství 9
  12. Zdánlivé manželství (non matrimonium, matrimonium putativum 10
  13. Práva a povinnosti manželů 10
  14. Způsoby zániku manželství 13
  15. Rozvod manželství 13
  16. Právní následky rozvodu 15
  17. Určování mateřství 16
  19. II. domněnka otcovství 16
  20. III. domněnka otcovství 17
  21. Popírání otcovství nejvyšším státním zástupcem 17
  22. Vztahy mezi rodiči a dětmi, obecná charakteristika 18
  23. Určení jména a příjmení dítěte a jejich změna 18
  24. Rodičovská zodpovědnost, pojem, obsah, výkon 19
  25. Pozastavení výkonu rodičovské zodpovědnosti, její omezení a zbavení 20
  26. Právní úprava výchovy dítěte 20
  27. Zastupování dítěte a správa jmění dítěte 21
  28. Vztahy dítěte a třetích osob 22
  29. Pojem sociálně právní ochrany 23
  30. Opatrovnictví nad nezletilými 23
  31. Poručenství 24
  32. Ústavní a ochranná výchova 25
  33. Výchovná opatření 25
  34. Formy náhradní rodinné výchovy, význam, přehled 26
  35. Osvojení, pojem, předpoklady vzniku 26
  36. Právní následky osvojení, zánik osvojení 27
  37. Nezrušitelné osvojení 28
  38. Souhlas rodiče osvojovaného dítěte 28
  39. Pojem pěstounské péče, předpoklady vzniku, místo pěstounské péče v systému náhradní rodinné výchovy 29
  40. Obsah pěstounské péče, hmotné zabezpečení 30
  41. Svěření dítěte do výchovy jiné fyzické osoby 30
  42. Jednotlivé druhy vyživovací povinnosti, pojem, předpoklady, rozsah 31
  43. Splatnost, započtení, promlčení výživného, úhrada výživného poskytnutého za jiného 32
  44. Kritéria pro stanovení výše výživného 33
  45. Vyživovací povinnost rodičů k dětem 34
  46. Vyživovací povinnost dětí vůči rodičům 35
  47. Vyživovací povinnost mezi ostatními příbuznými 35
  48. Vyživovací povinnost mezi manžely 36
  49. Výživné rozvedeného manžela 36
  50. Úhrada výživného a nákladů neprovdané matky 37