Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 631   projektů
2 nových

Vypracované zkouškové otázky z předmětu Obchodní právo

«»
Přípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stažené
1 x
Velikost
0,4 MB
Jazyk
český
ID projektu
5147
Poslední úprava
23.02.2015
Zobrazeno
607 x
Autor:
petr.rajnoha
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Pojem, předmět a systém obchodního práva, systematika obchodního zákoníku

Vztah občanského a obchodního práva
Obchodní zákoník jako speciální právní předpis má z hlediska aplikovatelnosti přednost před obecnou úpravou obsaženou v občanském zákoníku.
- pro obchodní závazkové vztahy má úprava obsažená v ObchZ přednost před obecnou úpravou v OZ
- v případě, že ObchZ jako speciální předpis nějakou otázku neupravuje komplexně nebo ji neupravuje vůbec, bude aplikován OZ
Možnosti případů při aplikaci obou zákonů:
- některé instituty upravuje výlučně ObchZ nebo je jeho úprava komplexní (bankovní záruka, prokura, ručení); v těchto případech lze aplikovat pouze ObchZ, subsidiární nebo analogické použití OZ je vyloučeno
- některé insituty mají v OZ obecnou úpravu a ObchZ řeší speciálně jen některé jejich dílčí aspekty (smluvní pokuta, započtení pohledávek); speciální úprava ObchZ má pro obchodní závazkové vzrahy přednost a OZ se použije, pokud speciální úprava chybí, resp. jako doplněk k úpravě speciální
- některé otázky jsou řešeny pouze v OZ a ObchZ se jimi nezabývá (plná moc, náležitosti právních úkolů); aplikuje se výlučně , analogické použití ustanovení ObchZ je vyloučeno

Obchodně právní pojmy
Podnikání: § 2 ObchZ - soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku. Jedná se o kumulativní znaky.
Podnikatel: subjekt podnikatelské činnosti; může označovat PO i FO; vymezeno obchodním a živnostenským zákonem:
- živnostenský zákon (§ 5): používá termín podnikatel; FO nebo PO, která stanoví podmínky stanovené tímto zákonem - osoba, která je oprávněna provozovat živnost, tedy má živnostenské oprávnění
- obchodní zákoník (§ 2/2) - podnikatelem je osoba:
- zapsaná do OR
- podnikající na základě živnostenského oprávnění
- podnikající na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů
- provozující zemědělskou výrobu a zapsaná do evidence podle zvláštních předpisů
Podnikatelem se stává každá osoba, která je zapsána do OR, bez ohledu na to, zda předmětem její činnosti je podnikání či nikoliv.
Do OR se obligatorně zapisují PO:
- obchodní společnosti
- družstva
- PO, u nichž tak stanoví zákon
- zahraniční PO (tj. se sídlem mimo území ČR)
Do OR se obligatorně zapisují FO, které jsou podnikatelem ve smyslu zákona:
- jestliže výše jejich výnosů nebo příjmů snížených o DPH dosáhla nebo přesáhla za dvě bezprostředně po sobě následující účetní období v průměru částku 120 mil. Kč
- provozují živnost průmyslovým způsobem
- stanoví tak zvláštní předpis (např. dle zákona o rozhlasovém a TV vysílání)
Fakultativně se do OR zapisují pouze FO, které:
- mají trvalý pobyt nebo byliště v ČR nebo v některém ze států EU

Klíčová slova:

obchodní právo

podnikatel

komanditní společnost

podnik

představenstvo

družstvoObsah:
 • 1. Pojem, předmět a systém obchodního práva, systematika obchodního zákoníku
  2. Prameny českého obchodního práva
  3. Podnikání v úpravě obchodního zákoníku a živnostenského zákona
  4. Podnikatel a podnik
  5. Jednání podnikatelů
  6. Obchodní firma
  7. Obchodní rejstřík, rejstříkové řízení
  Hospodářská soutěž - pojem soutěžního práva a jeho funkce, nekalá soutěž (pojem, generální
  8. Nekalá soutěž
  9. Konkurz, celková charakteristika, konkurzní podstata, jednotlivé fáze konkurzního řízení
  11. Obchodní společnosti, celková charakteristika
  12. Vklady do obchodních společností, podíl, základní kapitál
  13. Založení a vznik obchodní společnosti
  14. Orgány obchodních společností
  15. Zrušení a zánik obchodních společností
  16. Veřejná obchodní společnost
  17. Komanditní společnost
  18. Společnost s ručením omezeným
  19. Založení a vznik akciové společnosti, cenné papíry vydávané akciovou společností
  20. Představenstvo a dozorčí rada akciové společnosti
  21. Valná hromada akciové společnosti
  22. Družstvo, celková charakteristika