Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 646   projektů
1 nových

Vypracované zkouškové otázky - Vodárenství a stokování

«»
Přípona
.pdf
Typ
vypracované otázky
Stažené
10 x
Velikost
0,2 MB
Jazyk
český
ID projektu
5993
Poslední úprava
22.06.2015
Zobrazeno
1 135 x
Autor:
agata.kucova
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1) Výpočet potřeby vody
Výpočet potřeby vody podle Směrnice č.9/1973 Úředního věstníku
Směrnice se používají pro navrhování vodovodních a kanalizačních zařízení, resp. pro posuzování vydat-nosti
zdrojů vody. Nevztahuje se na výpočet potřeby vody pro rostlinnou výrobu v zemědělství a potřeby provoz-ní
vody v průmyslu.
Výpočet vody se provádí pro budoucí stav - asi 30 let od vypracování dokumentace. Potřeba vody se vy-čísluje
podle zpracovaných územních plánů.
2) Vyjmenujte a popište obecné schéma distribuce vody ke spotřebiteli
Než se dostane pitná voda ke spotřebiteli, musí projít celou řadou specielních zařízení, které se sdružují do tzv.
systému zásobování vodou (SZV). Tyto systémy se rozlišují jako centralizované SZV a lokální SZV.
Spotřebitel vyžaduje vodu nejen v požadovaném množství, ale též v dostatečném (předepsaném) tlaku a především
v kvalitě. Distribuci vody tvoří:
1) jímání vody nebo odběr vody,
2) úprava vody a její hygienické zabezpečení,
3) čerpání a doprava vody přiváděcím řadem (do vodojemu),
4) akumulace vody ve vodojemech,
5) doprava vody zásobovacím řadem (z vodojemu),
6) rozvádění vody vodovodní sítí (ke spotřebiteli).

Klíčová slova:

výpočet potřeby

distribuce vody

vodovod

redukční ventil

stokové sítě

usazovací nádržObsah:
 • 1) Výpočet potřeby vody
  2) Vyjmenujte a popište obecné schéma distribuce vody ke spotřebiteli
  3) Vyjmenujte a popište typy vodovodů
  4) Popište rozdíl mezi otevřeným a recirkulačním systémem
  5) Popište funkce a typy vodojemů
  6) Tlaky ve vodovodní síti
  7) Zdroje tlaku ve vodovodní síti
  8) Typy vodovodních sítí podle způsobu propojení hlavních a vedlejších řádů
  9) Popište tlakové ztráty při pohybu kapaliny potrubím
  11) Výpočte okruhové vodovodní sítě
  12) Vyjmenujte trubní materiály vodovodních sítí
  13) Vyjmenujte a popište funkci armatur (uzávěry a hydranty) na vodovodní síti
  14) Vyjmenujte a popište funkci armatur (vzdušníky a kalosvody) na vodovodní síti
  15) Vyjmenujte a popište funkci ostatních armatur na vodovodní síti
  16) Funkce redukčních ventilů
  17) Vyjmenujte objekty na vodovodní síti
  18) Popište ukládání potrubí
  19) Popište typy vertikálních jímacích zařízení podzemní vody
  20) Popište horizontální jímací zařízení
  21) Popište jímací zařízení povrchové vody
  22) Vysvětlete pojem jednostupňová úprava vody.
  23) Vysvětlete pojem dvoustupňová úprava vody.
  24) Co je to koagulant?
  25) Jaké typy nádrží mohou být zařazeny do 1. stupně úpravy vody.
  26) Vysvětlete funkci filtru v ÚV.
  27) Vysvětlete funkci čiřiče v ÚV.
  28) Proč se do vody dávkuje vápno (vápenné mléko, vápenná vody).
  29) Co děláme s kalem v ÚV.
  30) Odstarňování železa a manganu v ÚV
  31) Odkyselování vody.
  32) Hygienické zabezpečení vody.
  33) Popište zásady moderního odvodnění obcí.
  34) Vyjmenujte druhy odpadních vod
  35) Popište soustavy stokových sítí
  36) Popište systémy stokových sítí
  37) Popište funkci podtlakové kanalizace
  38) Popište funkci tlakové kanalizace
  39) Popište pneumatickou dopravu splašků
  40) Vyjmenujte trubní materiály stokových sítí
  41) Vyjmenujte materiály monolitických stok
  42) Tvary příčných profilů stok
  43) Hloubka uložení stok, prostorové vedení stok
  44) Minimální sklony stok, maximální rychlosti ve stokách
  45) Výpočet zatížení (průtoků) na čistírnu
  46) Výpočet znečištění přitékajícího na čistírnu (ekvivalentní obyvatel)
  47) Ustálené proudění
  48) Druh proudění ve stokové síti u moderních metod
  49) Navrhování jednotné kanalizace
  50) Výpočet stokové sítě Bartoškovou metodou
  51) Vyjmenujte objekty na stokové síti
  52) Popište typy šachet (komor)
  53) Funkce odlehčovacích komor
  55) Typy odlehčovacích komor
  56) Vliv odlehčovací komory na vodní tok
  57) Účel a funkce vírového separátoru
  58) Účel dešťových nádrží na stokové síti
  59) Funkce spadiště na stokové síti
  60) Vyjmenujte a popište druhy vpustí
  61) Funkce shybky na stokové síti
  62) Čerpání na ČOV
  63) Popište lapák štěrku.
  64) Popište česle.
  65) Typy lapáku písku.
  66) Popište usazovací nádrž.
  67) Popište princip aktivace.
  68) Typy aktivačních nádrží.
  69) Popište princip biologické filtrace.
  70) Typy biologických filtrů.
  71) Typy dosazovacích nádrží.
  72) Měření na ČOV (co měříme, kde a proč).
  73) Kalové hospodářství.
  74) Kalový plyn.