Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 646   projektů
0 nových

Vypracované zkouškové otázky - Fyzika

«»
Přípona
.pdf
Typ
vypracované otázky
Stažené
0 x
Velikost
1,6 MB
Jazyk
německý
ID projektu
12517
Poslední úprava
20.08.2018
Zobrazeno
489 x
Autor:
snoopydogg
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Fyzikální veličina = míra určité vlastnosti objektu
- označují se smluvenými značkami (většinou první písmeno anglických názvů - hmotnost (mass), síla (force))

Rozměr jednotky, rozměr veličiny
- zavedeme-li jednotku [X] dané fyzikální veličiny, můžeme definovat hodnotu X fyzikální veličiny jako součin číselné hodnoty veličiny {X} a její jednotky podle vztahu
X = {X} {X}
- číselná hodnota udávající kvantitu fyzikální veličiny je závislá na volbě jednotky, musí být vždy udávána i s jednotkou veličiny, ke které se vztahuje
- základní požadavek na volbu soustavy jednotek = požadavek koherentnosti

Mezinárodní soustava jednotek SI
- 7 základních jednotek
- odvozené jednotky
- násobky, díly těchto jednotek
- 2 bezrozměrné doplňkové jednotky

Klíčová slova:

fyzika

veličina

práca

výkon

stojaté vlnění

interference

elektrický náboj

optický přístroj

bodový nábojObsah:
 • 1. Fyzikální veličina, soustava jednotek si, rozměr jednotky, rozměr veličiny
  2. Polohový vektor, pohybové funkce, rychlost a zrychlení hmotného bodu, pohyb přímočarý rovnoměrný a rovnoměrně zrychlený
  3. Rozklad zrychlení a rychlosti do přirozených směrů pohybu
  4. Síla, newtonovy pohybové zákony, hybnost, impulz síly
  6. Práce, výkon, účinnost
  7. Kinetická energie, věta o kinetické energii
  8. Potenciální energie, zákon zachování mechanické energie
  9. I. impulzová věta, zákon zachování hybnosti pro izolovanou soustavu, hmotný střed, pružné a nepružné rázy
  10. Druhy pohybu tuhého tělesa, úhel otočení, úhlová rychlost, úhlové zrychlení tuhého tělesa
  11. Moment setrvačnosti, steinerova věta, kinetická energie tuhého tělesa
  12. Moment síly a moment hybnosti, ii. impulozvá věta, zákon zachování momentu hybnosti
  13. Práce a výkon při rotaci
  14. Pohybová rovnice pro rovinnou rotaci, věta o kinetické energii pro tuhé těleso, valení válce po nakloněné rovině
  15. Podmínky rovnováhy pro tuhé těleso, těžiště
  16. Druhy deformací, hookův zákon
  17. Hydrostatický tlak, tlaková síla kapaliny na svislou stěnu a dno nádoby, archimedova síla
  18. Rovnice kontinuity a bernoulliova rovnice pro ideální kapalinu, jejich aplikace
  19. Reálná kapalina, tečné napětí, koeficient dynamické a kinematické viskozity, proudění reálné kapaliny, bezrozměrná kritéria toku
  20. Lineární harmonický oscilátor, doba kmitu, úhlová frekvence, potenciální a kinetická energie
  21. Netlumené a tlumené kmity, vynucené kmity, rezonance
  22. Geometrické znázornění kmitů, skládání kmitů stejného směru, výsledná amplituda, výsledná fáze
  23. Skládání dvou navzájem kolmých kmitů
  24. Popis vlnění, vlnová délka, frekvence, vlnová funkce, mechanické a elektromagnetické vlnění, rychlost šíření, intenzita vlnění
  25. Interference vlnění, podmínky pro maximum a minimum intenzity vlnění
  26. Stojaté vlnění
  27. Povaha světla, huygensův princip, odraz a lom světla na rozhraní dvou prostředí
  28. Interference světla ze dvou štěrbin, polohy maxim a minim intenzity světla
  30. Ohyb na štěrbině, polohy maxim a minim intenzity, rozlišovací schopnost optických přístrojů
  31. Optická mřížka, typy mřížek, mřížková rovnice, řád spektra, použití
  32. Zobrazování tenkými čočkami a kulovými zrcadly
  33. Zobrazování jednoduchými opotickými přístroji, lupa, mikroskop
  34. Elektrický náboj, jeho vlastnosti, coulombův zákon
  35. Intenzita elektrostatického pole, geometrické znázornění elektrostatického pole bodového náboje, přímého nabitého vodiče a rozlehlé rovinné desky
  36. Pole lektrického dipólu a elektrický dipól v homogenním elektrostatickém poli
  37. Potenciál, napětí a práce v elektrostatikcém poli, potenciál bodového náboje a soustavy bodových nábojů, vztah intenzity elektrického pole a potenciálu
  38. Pohyb nabitých částic v homogenním elektrostatickém poli
  39. Elektrostatické pole v látkách, polraizace dielektrika
  40. Kondenzátor, kapacita kondenzátoru, řazení kondenzátorů, energie elektrostatického pole nabitých vodičů
  41. Elektrický proud, proudová hustota
  42. Ohmův zákon v lokálním a integrálním tvaru
  43. Elektrický odpor a jeho řazení v obvodu, teplotní závislost odporu vodičů, měrný elektrický odpor, měrná elektrická vodivost
  44. Práce a výkon stejnosměrného proudu, jouleův zákon
  45. Kirchhofffovy zákony pro řešení stejnosměrných obvodů
  46. Magnetické pole, jeho silové účinky na elektrický náboj, na proudovodič a proudovou smyčku
  47. Biotův-savartův zákon, magnetické pole přímého proudovodiče, magnetické pole proudové smyčky a solenoidu
  48. Síly mezi přímými proudovodiči, definice ampéru
  49. Pohyb nabitých částic v homogenním elektrickém a magnetickém poli, rychlostní filtr, hmotnostní spektrometr, hallův jev, cyklotron
  50. Magnetické vlastnosti látek, paramagnetismus, diamagnetismus, fermoagnetismus
  51. Faradayův zákon elektromagnetické indukce, lenzovo pravidlo, samoindukce, vzájemná indukce
  52. Generátor střídavého napětí, maximální, střední a efektivní hodnota veličiny, výkon střídavého proudu
  53. Obvody s r,l,c, komplexní impedance, fázové posunutí, vektorový diagram, sériový rezonanční obvod
  54. Záření černého tělesa, absorpce, emise, stimulovaná emise, laser
  55. Vnější fotoelektrický jev, fotony
  56. Rentgenové záření, rentgenová difrakce na krystalech