Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 633   projektů
0 nových

Vypracované zkouškové okruhy - Dopravní stavitelství

«»
Přípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stažené
2 x
Velikost
3,3 MB
Jazyk
český
ID projektu
7717
Poslední úprava
29.03.2016
Zobrazeno
529 x
Autor:
mira.hejda
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1) Stupně projektové dokumentace:

vyhledání nejvhodnější varianty umístění stavby a její koncepční řešení;
získání náležitostí požadovaných stavebním zákonem, tj. územní rozhodnutí o
umístění stavby nebo územní souhlas a stavební povolení nebo ohlášení stavby;
vyhledání vhodného zhotovitele stavby a smluvní zajištění realizace stavby;
podrobné řešení konstrukčních, technologických a montážních problémů stavby.
a) studie (ST) - zpracovává se zejména pro všechny nové stavby a její součástí, kromě jiného, je i přehledná situace, situace zájmové oblasti, podélné profily a vzorové příčné řezy;
b) dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DUR) - vedle návrhu místa stavby určuje účel stavby, cíle, kterých se má dosáhnout, podmínky, které musí být dodrženy, základní parametry a kromě jiných příloh obsahuje i situaci v měř. 1 : 2 000 až 1 : 5 000, případně pro stavby malého plošného rozsahu jako jsou např. křižovatky situaci v měř. 1 : 500;
c) dokumentace k oznámení o záměru v území (DOZU);
d) projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) - určuje vlastní technické řešení a to včetně podmínek provádění a údržby stavby. Součástí této dokumentace je i výkresová část, která obsahuje situaci, podélný profil, vzorové příčné řezy, charakteristické příčné řezy. Součástí je i průvodní zpráva;
e) projektová dokumentace pro ohlášení stavby (DOS);
f) projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS);

g) realizační dokumentace stavby (RDS) - běžně odpovídá dokumentaci pro stavební povolení rozšířené o zpřesnění druhů jednotlivých prací a jejich výměry;
h) dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) - zachycuje stavbu v její konečné podobě a
mimo jiné slouží i jako podklad pro katastrální úřad.

Klíčová slova:

projektová dokumentace

stavitelství

silnice

pozemní komunikace

silniční pozemek

názvoslovíObsah:
 • 1) Stupně projektové dokumentace:
  2) Rozdělení pozemních komunikací dle zákona, vlastnictví a správa
  3) Silniční pozemek, těleso, sil. pomocný pozemek, součásti PK, únikové zóny a příslušenství pozemních komunikací.
  4) Silniční ochranná pásma
  5) Základní názvosloví silniční komunikace
  6) Základní prvky projektování - směrový a výškový průběh (trasa, niveleta a osa komunikace)
  7) Návrhová rychlost a směrodatná rychlost (vztah těchto rychlostí a jejich určení)
  8) Kategorijní šířka (definice, zakreslit) a složení příčného uspořádání kategorii silnic
  9) Směrové prvky trasy
  10) Minimální směrový oblouk (odvození vztahu a popis veličin)
  11) Druhy směrových oblouků, schéma a popis
  12) Točka - popis a základní prvky konstrukce
  13) Přechodnice název a vztah veličin
  14) Výškové prvky trasy
  15) Druhy výškových oblouků
  16) Druhy klopení
  17) Vzestupnice - popis
  18) Průjezdný profil pozemních komunikací
  19) Příčný, podélný a výsledný sklon - určení hraničních hodnot
  20) Délka pro zastavení a předjíždění (v přímé, ve směrových obloucích, ve výškových obloucích, rozhled na křižovatce)
  21) Zásady pro trasování PK (výškové a směrové vedení - vhodné a nebezpečné řešení)
  22) Zemní těleso silniční komunikace v násypu a zářezu - sklony svahů dle materiálů
  23) Zabezpečení svahů zemního tělesa
  24) Zpevněná a nezpevněná krajnice, zemní pláň
  25) Odvodnění povrchu vozovky
  26) Odvodňovací zařízení
  27) Objekty pozemních komunikací obecně
  28) Druhy propustků
  29) Druhy zdí včetně gabionových konstrukcí (popis)
  30) Bezpečnostní zařízení na komunikacích a jejich rozdělení
  31) Návrh konstrukce vozovky - návrhová úroveň porušení, TDZ, návrhové období, Imd, vodní režim dle TP170
  32) Druhy úrovňových křižovatek (náčrtek a popis)
  33) Dělení křižovatek dle stupně usměrnění dopravních proudů
  34) Druhy mimoúrovňových křižovatek podle uspořádání
  35) Odbočovací a připojovací pruhy - skladba pruhu na délce
  36) Druhy okružních křižovatek (náčrtek a popis)
  37) Funkční skupiny místních komunikací - značení a charakteristické použití
  38) Schéma příčného uspořádání místní komunikace
  39) Zklidňující prvky na místních komunikacích dle funkční skupiny komunikace a jejich umístění