Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 612   projektů
0 nových

Vypracované testové otázky z předmětu Územní plánování

«»
Přípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stažené
0 x
Velikost
0,3 MB
Jazyk
český
ID projektu
11927
Poslední úprava
16.04.2018
Zobrazeno
101 x
Autor:
royal.cut
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. obecný cíl územního plánování, pilíře udržitelného rozvoje
-udržitelný rozvoj, sociální=>ekonomický, ekologický
rovnováha=prevence nestability( a,diversita b,autonomie c,samoregulace)

2. co je udržitelný rozvoj a princip udržitelného územního rozvoje
-vyvážený vztah podmínek: a) pro příznivé životní prostředí ; b)pro hospodářský rozvoj
c)pro soudržnost společenství obyvatel území -úcta k životu: a, solidarita b,opatrnost c.prevence; d)správné užívání zdrojů; e)zodpovědnost

3. obecný proces(nikoliv pouze územního) plánování (fáze, vazby).Proces učení v plánování (jak probíhá)
-cíl =>analýza=>plán=>uskutečnění….vše propojené a doplněné vnějšíma změn. a informace zevně , info o UP-data=>informace=>porozumění=>komunikace

4. co je obytný okrsek, čím je vymezen (jakým vztahem
- obytný okrsek se skládá z několika obytných skupin, je základním organizačním útvarem sídliště a je v něm funkčně začleněno základní občanské vybavení

5. kdo využívá schválený územ.plán pro vydávání správních rozhodnutí
stavební úřad?

Klíčová slova:

územní plánování

územní plán

dokumentace

podklady

pořizovatel

území obce

katastrální územíObsah:
 • 1. obecný cíl územního plánování, pilíře udržitelného rozvoje
  2. co je udržitelný rozvoj a princip udržitelného územního rozvoje
  3. obecný proces(nikoliv pouze územního) plánování (fáze, vazby).Proces učení v plánování (jak probíhá)
  4. co je obytný okrsek, čím je vymezen (jakým vztahem
  5. kdo využívá schválený územ.plán pro vydávání správních rozhodnutí
  6. kdo může být zhotovitelem územ.plánu(u nás)
  7. k čemu slouží zadání územního plánu? Co obsahuje zadání úp obce, jakou má podobu
  8. kdo má zpracovávat zadání ÚPD? Kdo je schvaluje
  9. účastníci procesu územního plánování v pluralitní demokratické a tržní společnosti u nás
  10. druhy územních rozhodnutí (všechny podle platného stavebního zákona)
  11. druhy územně plánovací dokumentace
  12. etapy zpracování územního plánu obce
  13. etapy zpracování regulačního plánu
  14. druhy nástrojů územního plánování ( rozlišení 3 sk. z hlediska jejich závaznosti)
  15. jak dosáhne obec toho, aby byl úz.plán obecně závazná (co pro to musí udělat)
  ...
  ...
  ...
  49. proč musí obce spolupracovat s podnikateli při přípravě ú.plánu?)je to nařízeno zákonem?, Jaké cíle mají podnikatelé?
  50. příklady velkoplošných a maloplošných zvláště chráněných území přírody (alespoň 3 druhy)
  51. jakými nástroji se zajišťuje ochrana
  52. je ochranné pásmo
  53. kdy se vydává územní rozhodnutí o využití území? V čem spočívá jeho odlišnost od územního rozhodnutí o umístění stavby? Kdo dává podnět pro řízení?
  54. Je záměr města na výstavbu bytů s pečovatelskou službou uvedený v programu rozvoje města limitem využ. území ú.plánu obce? pokud ano co/koho před kým/čím chrání?
  55. jaké mapové podklady je možno využívat pro ú.plánování?Jaká měřítka
  56. za jakých podmínek je možno vyvlastnit pozemek? Co je nutné splnit v ú.plánování,aby bylo možno uvažovat o vyvlastnění?
  57. kdo jsou subjekty územního rozvoje?uvedte příklad konfliktu mezi jejich zájmy
  58 příklad státního programu podporujícího rozvoj měst nebo vesnice(alespon jeden, přesně pojmenovaný.Jakou formou program rozvoje podporuje?
  59. co je principem partnerství soukromého a veřejného sektoru při realizaci ú.plánu?
  60. čím může stát podporovat rozvoj regionů,uvedte příklady
  61. příklady druhů veřejně prospěšných staveb )alespoň 4)
  62. partnerství veřejného a soukromého sektoru při investicích do územního rozvoje - kdo co do partnerství vkládá
  63. jakým způsobem státy EU podporují regionální rozvoj?