Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 631   projektů
2 nových

Vypracované otázky z předmětu Pozemkové právo

«»
Přípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stažené
7 x
Velikost
0,2 MB
Jazyk
český
ID projektu
6859
Poslední úprava
02.11.2015
Zobrazeno
504 x
Autor:
blackmagic
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Půda, pozemek, parcela, nemovitost jako právní pojmy

Půda
- v pozemkovém právu zemský povrch a s ním spojený prostor nad a pod zemským povrchem  význam pro vlastnictví a majetkové vztahy
- označuje se tak i hmotný substrát Země » ochrana užitných vlastností
- jsou s ní spojeny i nerosty, pokud nejsou právním předpisem prohlášeny za oddělené (např. horní zákon)
- takto je to i v návrhu nového OZ
pozemek
- určitá, individualizovaná část zemského povrchu
- je také věcí jako objekt různých práv - vlastnického, užívacího, držby atd.Ty,
- práva a povinnosti se vztahují i k prostoru nad a pod zemským povrchem
- hlavní důvod rozdělení na pozemky - jen zcela konkrétní a přesně vymezená část zemského povrchu je věcí a jen jako taková je způsobilá být objektem vlastnického práva
- někdy jsou i pozemky poměrně veliké, v minulosti se tomu říkalo „hony“ - dnes půdní bloky a díly půdních bloků (vytvářejí se podle toho, kdo je užívá)
- musí být vymezeny jeho hranice a určena jeho poloha; vše se děje libovolně (např. hřiště na louce)
- součástí pozemku jsou porosty a jejich neoddělené plody
parcela
- pozemek, který je geometricky a polohově určen, označen parcelním číslem a zobrazen v katastrální mapě
- je to speciální druh pozemku
- parcelaci podléhá plocha celého území státu
- možné změnit jen za předpokladů stanovených zákonem
- jen pozemek v této podobě je způsobilým objektem vlastnického práva, jen k němu se mohou vztahovat věcná břemena a lze ho zapsat do KN
- pozemek může být součástí parcely (např. pronájem části parcely) nebo pozemek může být tvořen více parcelami

Klíčová slova:

nemovitosti

půda

územní řízení

pozemkové reformy

vyvlastnění

břemena

vlastnické právaObsah:
 • 1. Půda, pozemek, parcela, nemovitost jako právní pojmy
  2. Půda jako objekt právních vztahů
  3. Zvláštnosti půdy
  4. Projevy zvláštností půdy v právní úpravě pozemkových vztahů
  5. Účelová kategorizace půdy (podstata, systém)
  6. Změna účelové kategorizace půdy
  7. Územní plánování jako nástroj účelové kategorizace půdy (funkce a právní úprava)
  8. Pořizování a závaznost územně plánovací dokumentace
  9. Územní řízení a územní rozhodnutí
  10. Pozemkové vlastnictví - předmět, subjekt a obsah
  11. Hlavní etapy vývoje pozemkového vlastnictví od vzniku ČSR
  12. Pozemkové reformy v ČSR
  13. Pozemkové vlastnictví v období od r. 1948 do roku 1990 (hlavní tendence a jejich realizace v právní úpravě)
  14. Restituce pozemkového vlastnictví (základní charakteristika se zaměřením na zemědělský a lesní majetek)
  15. vznik a zánik vlastnického práva k pozemkům (jednotlivé právní formy a charakteristika jejich právní úpravy)
  16. Smluvní převody vlastnického práva k půdě
  17. správa pozemků Pozemkovým fondem ČR
  18. privatizace pozemků a převody zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby
  19. vyvlastnění nemovitostí
  20. příčiny a právní formy omezování vlastnického práva k pozemkům
  21. právní úprava „sousedských vztahů“ k pozemkům
  22. věcná břemena k pozemkům
  23. Užívací práva k půdě (charakteristika a právní formy)
  24. Vývoj užívacích práv k půdě do roku 1990 a jejich transformace
  25. nájem a výpůjčka pozemků
  26. právo hospodaření k půdě ve vlastnictví státu
  27. pozemkové úpravy (pojem, cíl, formy a předmět pozemkových úprav)
  28. průběh a realizace pozemkových úprav
  29. právní režim užívání zemědělských pozemků
  30. ochrana zemědělského půdního fondu při jiné než zemědělské činnosti
  31. Právní režim pozemků určených k plnění funkcí lesa (vlastnické a užívací vztahy)
  32. Ochrana lesních pozemků
  33. Právní režim pozemků spojených s vodami (pozemky koryt vodních toků, vodních děl a pozemky sousedící s vodními toky)
  34. právní režim pozemků v hornictví (ložiskové území, dobývací prostor, důlní díla a náhrada důlních škod)
  35. právní režim stavebních pozemků (zastavěné a nezastavěné stavební plochy a stavby na cizím pozemku)
  36. neoprávněná a nepovolená stavba na pozemku
  37. evidence nemovitostí (funkce a vývoj evidence)
  38. katastr nemovitostí (funkce, předmět a obsah katastru)
  39. Obnova a revize katastru a principy uplatňované při vedení KN
  40. Zápisy právních vztahů do KN