Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 637   projektů
0 nových

Vypracované otázky z předmětu Didaktika psychologie a pedagogiky

«»
Přípona
.docx
Typ
vypracované otázky
Stažené
20 x
Velikost
1,8 MB
Jazyk
český
ID projektu
9845
Poslední úprava
06.03.2017
Zobrazeno
1 061 x
Autor:
kungs
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Otázka 1.
• Definovat pojem didaktika pedagogiky a psychologie jako hraniční vědní disciplínu (formulovat předpoklady pro její konstituování),
• určit didaktiku pedagogiky a psychologie v systému pedagogických věd.
• Vysvětlit vztah pedagogiky a psychologie k obecné didaktice, vztah oborové didaktiky a speciálních didaktik (předmětová didaktika, metodika).
• Objasnit strukturu, předmět zkoumání a využívanou metodologii didaktiky pedagogiky a psychologie.
• Navrhnout možnosti pedagogického výzkumu ve výuce pedagogiky a psychologie.
• Shrnout všeobecné didaktické poznámky k vyučování pedagogiky a psychologie.
• Posoudit postavení pedagogiky a psychologie v obsahu středoškolského a vyššího odborného vzdělávání.
Co je didaktika?
• Didaktika = řec. Didaskein (vyučovat, poučovat, jasně vykládat)
• Didaktika je teorie správného vyučování (dnes nejvíce používané pojetí didaktiky)
• podle Komenského je didaktika všeobecné umění, jak dobře naučit všechny všemu;

DIDAKTIKA PSYCHOLOGIE

- je málo propracovaná, oborová didaktika
- je hraniční disciplínou, která se konstituuje na hranicích pedagogiky, obecné didaktiky a psychologických věd
- podílí se nejen na uplatňování pdg. cílů v předmětu psychologie, ale zkoumá i i sociální funkci a výchovně vzděl. dimenzi psychol.věd
- je disciplínou integrující tzn. že integruje poznatky z psychologických a
pedagogických věd a transformuje je do teorie a praxe výuky psychologie
- uplatněním psychol. poznatků se podílí na výchově a sebevýchově členů společnosti.
- je profilující tzn. že určuje charakter absolventa učitele a připravuje budoucí učitele
psychologie jako odborníky
- předmět psychologie si klade vysoké výchovně vzdělávací cíle

Klíčová slova:

didaktika

psychologie

středoškolské vzdělávání

pedagogika

vyučování

analýza učivaObsah:
 • 1. otázka
  • Definovat pojem didaktika pedagogiky a psychologie jako hraniční vědní disciplínu (formulovat předpoklady pro její konstituování),
  • určit didaktiku pedagogiky a psychologie v systému pedagogických věd.
  • Vysvětlit vztah pedagogiky a psychologie k obecné didaktice, vztah oborové didaktiky a speciálních didaktik (předmětová didaktika, metodika).
  • Objasnit strukturu, předmět zkoumání a využívanou metodologii didaktiky pedagogiky a psychologie.
  • Navrhnout možnosti pedagogického výzkumu ve výuce pedagogiky a psychologie.
  • Shrnout všeobecné didaktické poznámky k vyučování pedagogiky a psychologie.
  • Posoudit postavení pedagogiky a psychologie v obsahu středoškolského a vyššího odborného vzdělávání.
  3. otázka
  • Didaktická analýza - struktura učiva v předmětu psychologie a pedagogika, vymezování vzdělávacích cílů (kognitivních, psychomotorických a afektivních).
  • Didaktická analýza zvoleného tématu v předmětu psychologie nebo pedagogika (popis jednotlivých kroků při didaktické analýze učiva).
  4. otázka
  • Organizační formy výuky předmětu psychologie a pedagogika.
  • Které vyučovací formy využíváme nejčastěji ve vyučování psychologie a pedagogiky?
  • Jednotlivé formy charakterizujte z pohledu učitele a žáka.
  • Typologie vyučovacích hodin.
  • Vyučovací hodina základního typu (fáze a jejich časové rozvržení).
  • Časová a věcná koordinace výuky.
  • Problematika expozice učiva.
  • Fixace a aplikace učiva, kontrola jeho osvojení.
  5.otázka
  • Výukové metody ve výuce psychologie a pedagogiky.
  • Kritéria klasifikace metod a jejich uplatnění ve výuce psychologie.
  • Slovní, názorné a aktivizační metody výuky a jejich zaměření k aktivní, samostatné a tvořivé práci žáků.
  • Metody pro fixaci a opakování učiva: předložte Vámi připravenou vyučovací hodinu psychologie nebo pedagogiky, která bude obsahovat systém úkolů k procvičení a upevnění učiva.
  • Představte základní didaktické principy činnostního učení.
  6. otázka
  • Tradiční a konstruktivistický přístup k vyučování (dichotomie modelů vyučování z hlediska přístupů k učení žáka).
  • Předložte Vámi připravenou vyučovací hodinu psychologie nebo pedagogiky, která bude dokumentovat Vámi zvolený přístup.
  • Odůvodněte a obhajte zvolený postup.
  • Vyjmenujte vlastnosti učitele psychologie a pedagogiky, vytyčte problémy spojené s realizací výuky psychologie a pedagogiky.
  7. otázka
  • Komplexní diagnostika žáka.
  • Charakterizujte možnosti a způsoby hodnocení (evaluace) žáků.
  • Porovnejte různé druhy a typy hodnocení a s ním spojené klasifikace.
  • Vysvětlete, jak budete prakticky uplatňovat zásady klasifikace v předmětu psychologie a pedagogiky.
  • Charakterizujte motivační funkci hodnocení.
  8. otázka
  • Mezipředmětové vztahy a vytváření systému vědomostí.
  • Funkce mezipředmětových vztahů.
  • Vysvětlete pojem interdisciplinarismus.
  • Vyjmenujte způsoby práce při navazování mezipředmětových vztahů.
  • Mezipředmětové vztahy v rámci vzdělávacích oblastí RVP, průřezová témata RVP a možnosti jejich realizace, přínos průřezového tématu k rozvoji osobnosti žáka, obsahová integrace předmětů do vzdělávacích oblastí.
  • Klíčové kompetence žáků v ŠVP.
  ...
  ...
  ...
  12. otázka
  • Hospitace ve vyučovací hodině pedagogiky a psychologie.
  • Záměry hospitačních činností.
  • Fáze, charakteristika a výstup hospitačních činností. Hospitační archy.
  13. otázka
  • Didaktická transformace ve výuce předmětu psychologie a pedagogika.
  • Způsoby snižování obtížnosti učiva v předmětu psychologie a pedagogika.
  • Didakticky transformujte Vámi vybrané téma z učiva psychologie nebo pedagogiky a demonstrujte na konkrétních ukázkách z tohoto tématu možné způsoby snižování obtížnosti učiva.
  14. otázka
  • Projektová výuka a její význam ve výchovně-vzdělávacím procesu.
  • Vysvětlete postup práce při tvorbě projektu vycházejícího z tématu psychologie nebo pedagogiky.
  • Charakterizujte projekt jako pedagogickou kategorii.
  • Na ukázce demonstrujte fáze projektu.
  • Porovnejte projektovou výuku s tradiční výukou ve škole.
  15. otázka
  • Proces fixace znalostí.
  • Styly učení žáků a možnosti jeho změny.
  • Teorie učení a formulace základních didaktických zásad vedoucích k efektivnosti výuky.
  • Analyzujte jednotlivé didaktické zásady a jejich aplikaci ve vyučování psychologie a pedagogiky.
  16.otázka
  • Psychodidaktické teorie a jejich charakteristika, význam pro vyučovací proces
  • (J.Piaget, L. Vygotskij, J. Bruner).
  17. otázka
  • Vzdělávací strategie, programy a koncepce ŠVP.
  • Činnostní vyučování.
  • Pedagogický konstruktivismus.
  • Kooperativní vyučování. Individualizace a humanizace vyučování.
  • Zážitková pedagogika.
  • Inkluzivní vzdělávání.
  • Čtením a psaním ke kritickému myšlení.
  • Integrovaná tématická výuka.
  • Otevřené vyučování.
  • Globální výchova.
  • Začít spolu. Zdravá škola. Komunitní škola. Živá škola. Tvořivá škola.