Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 628   projektů
1 nových

Vypracované otázky z Organické chemie

«»
Přípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stažené
16 x
Velikost
0,3 MB
Jazyk
český
ID projektu
7609
Poslední úprava
07.03.2016
Zobrazeno
1 129 x
Autor:
nella.grundzova
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1A. Faktory ovlivňující kovalentní vazbu - indukční, konjugační a sterický efekt

Indukční efekt
- je-li uhlíkový atom vazby C-Cl součástí uhlíkového řetězce, vyvolá částečný náboj,
vzniklý přesunem elektronů směrem k atomu chloru, přesun elektronů k nejbližší
vazbě C-C
- velikost vlivu vzniklého takovýmto přesunem valenčních elektronů pak nazýváme
indukčním efektem IS (statický), který se však s rostoucí vzdáleností od centra polarity
zmenšuje
- indukční efekt posuzujeme v místě, kde má proběhnout reakce
- rozeznáváme - kladný indukční efekt - ten v tomto místě zvyšuje elektronovou hustotu
- je přisuzován skupinám, které přitahují elektrony
slaběji než H ve vazbě C-H
- vyvolávají - alkylové skupiny
- kyslík alkoholátových, fenolátových
aniontů
- záporný indukční efekt - elektronovou hustotu zmenšuje
- je přisuzován skupinám, které elektrony přitahují
silněji než H
- nitroskupiny, halogeny
- alkoxyskupiny - -OR
- amoniové - N+R3
- sulfoniové - S+R2
- podle velikosti IS jsou skupiny seřazeny: RO- < I- < F- < NO2- < R3N+-
- indukční efekt klesá v periodické soustavě zprava doleva
- indukční efekt usnadňuje nebo znesnadňuje u nasycených sloučenin štěpení některých vazeb
a má také vliv na kyselost karboxylových kyselin, která s rostoucí elektronegativitou stoupá

Klíčová slova:

kovalentní vazba

optická izomerie

alifatické halogenderiváty

organické sloučeniny

polyurethanyObsah:
 • 1A. Faktory ovlivňující kovalentní vazbu - indukční, konjugační a sterický efekt
  2A. Definice radikálů, elektrofilních a nukleofilních činidel
  3A. Charakterizace a typy radikálových reakcí - příklady
  4A. Nukleofilní substituce SN1 a SN2 na nasyceném atomu uhlíku
  5A. Elektrofilní aromatická substituce - mechanismus, orientující vlivy substituentů
  6A. Nukleofilní adice na karbonylovou skupinu - průběh, příklady
  7A. Elektrofilní adice na olefiny - adice halogrnovodíků, H2SO4, HClO. Diels-Alderovy adice
  8A. Radikálová adice na olefiny. Adice HBr, polymerace olifenů
  9A. Molekulární přesmyky - charakterizace a příklady (pinakolinový a retropinakolinový, allyový, Beckmannův atd.)
  10A. Cis a trans adice na olefiny - stereochemické důsledky
  11A. Aldolizace a aldolová kondenzace u aldehydů a ketonů
  12A. Reakce aldolového typu u funkčních derivátů kyselin (Claisenova, Perkinova a Dieckmannova)
  13A. Isomerie cis - trans, threo - erythro, syn - anti, symbolika Z a E
  14A. Radikálové substituce u olefinů a alkylaromatických sloučenin
  15A. Eliminační reakce - mechanismus E1 a E2, příklady
  16A. Charakteristika aromatických látek, jejich reakcí
  17A. Optická izomerie, relativní a absolutní konfigurace, symbolika R a S
  18A. Konformace a konfigurace - definice, grafické znázornění, příklady
  19A. Spektrální metody v organické chemii - přehled, využití
  20A. Charakterizace peptidické, glykosidické a fosfodiesterové vazby
  1B. Chemické vlastnosti parafinů a cykloparafinů. Izomerizace, krakování a substituční reakce
  3B. Příprava olefinů, přehled výroby butadienu, isoprenu a chloroprenu
  4B. Přehled adičních reakcí na alkiny, reakce s organokovy. Důležité monomery připravené na bázi acetylenu i z jiných zdrojů
  5A. Příprava a reakce alifatických a aromatických halogenderivátů uhlovodíků. Organokovové sloučeniny Na, Li, Mg a Hg
  6B. Příprava a reakce alkoholů a fenolů - redukce, oxidace, alkylace, acylace. Estery minerálních kyselin
  7B. Peroxidy, hyperoxidy, peroxokyseliny a diacylperoxidy. Jejich příprava, reakce a úloha při radikálových reakcích
  8B. Reakce aminů s kyselinou dusitou, Grignardovými sloučeninami, alkylačními a acylačními činidly. Diazotace a kopulace
  9B. Příprava alifatických a aromatických nitrosloučenin, jejich redukce a reakce s kyselinou dusitou
  10B.Organické sloučeniny síry - příprava a reakce. Siloxany
  11B. Příprava a reakce aldehydů a ketonů, kondenzace s fenoly
  12B. Reakce karboxylových kyselin, příprava halogenkyselin a hydroxykyselin
  13B. Příprava a reakce funkčních derivátů kyselin
  14B. Reakce β-dikarbonylových sloučenin a β-oxoesterů - alkylace, acylace, štěpení
  15B. Výroba kaprolaktamu, polyamid 6 a 66. Polyurethany
  16B. Přehled nejdůležitějších heterocyklických sloučenin, jejich typické reakce
  17B. Přehled přípravy derivátů kyseliny uhličité. Aminoplasty