Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 612   projektů
0 nových

Vypracované otázky ke zkoušce z předmětu Správní právo

«»
Přípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stažené
4 x
Velikost
0,4 MB
Jazyk
český
ID projektu
7587
Poslední úprava
07.03.2016
Zobrazeno
404 x
Autor:
nella.grundzova
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Obecné vymezení veřejné správy. Státní správa a její charakteristické rysy.

Samospráva a její charakteristické rysy.

Veřejná správa - správa veřejných záležitostí ve společnosti, realizovaná jako projev výkonné moci ve státě. Jedná se především o veřejnou moc, jíž je nadán v prvé řadě sám stát a dále jí disponují subjekty povolané ke správě veřejných záležitostí (zabezpečují žádoucí stav vztahů ve společnosti).
Veřejná moc se dělí na státní moc a zbývající veřejnou moc.
Státní moc - disponuje jí stát a zabezpečuje ji prostřednictvím aparátu - státní mechanismus
Zbývající veřejná moc - je státem svěřena subjektům nestátního charakteru ke správě veřejných záležitostí (jedná se zejména o subjekty územní samosprávy), je od státní moci odvozena a nemůže být s ní v rozporu - tzv. decentralizovaná státní moc
Veřejnou správu: - v organizačním pojetí - rozumí se jí orgány veřejné správy resp.
správní orgány
- ve funkčním pojetí - jedná se o výkon veřejné správy jakožto výkon podzákonné a nařizovací činnosti těchto orgánů

VS je nutné odlišovat od správy soukromé - ta spravuje soukromé záležitosti, vykonávají ji soukromé osoby, které sledují vlastní cíl a řídí se vlastní vůlí.
VS jakožto správa veřejných záležitostí je správou ve veřejném zájmu a subjekty, které ji vykonávají, ji realizují jako právem uloženou povinnost, a to z titulu svého postavení jako veřejnoprávních subjektů.
VS se člení na státní správu a samosprávu
- VS, která je vykovávaná státem, lze vymezit tzv. negativně jako tu státní činnost, která zbývá po odečtení zákonodárné činnosti (zákonodárství) a soudní (soudnictví). Od zákonodárství se
- VS lisí tím, že u ní jde o výkon zákonů, přičemž postavení orgánů státu vykonávající VS je charakterizuje jako orgány výkonné.

Klíčová slova:

správní právo

veřejná správa

samospráva

soudní kontrola

veřejnoprávní smlouvyObsah:
 • 1. Obecné vymezení veřejné správy. Státní správa a její charakteristické rysy. Samospráva a její charakteristické rysy.
  2. Pojem, charakteristika a systém správního práva. Prameny a normy správního práva.
  1. Subjekty správního práva..
  1. Ústavní a zákonné základy organizace veřejné správy v České republice, organizace státní správy a samosprávy, organizační principy veřejné správy
  2. Veřejná služba, státní služba.
  3. Individuální správní akty, jejich charakteristika, členění, náležitosti, vady a vlastnosti.
  4. Normativní správní akty, jejich charakteristika a členění. Právní předpisy jednotek územní samosprávy.
  5. Veřejnoprávní smlouvy, jejich charakteristika a členění.
  6. Faktické úkony, jejich charakteristika a členění.
  7. Kontrola jako součást veřejné správy, její funkce, požadavky, specifika kontroly veřejné správy.
  8. Kontrola veřejné správy vykonávaná Nejvyšším kontrolním úřadem, petice a stížnosti.
  9. Soudní kontrola veřejné správy v České republice.
  10. Veřejný ochránce práv - zák. č. 349/1999SB.
  11. Svobodný přístup k informacím a ochrana osobních údajů.
  12. Správně právní odpovědnost a odpovědnost za porušení norem správního práva.
  13. Správní právo procesní - obecná charakteristika.
  14. Základní zásady činnosti správních orgánů.
  15. Oprávněná úřední osoba, příslušnost správních orgánů, vyloučení z projednávání.
  16. Doručování ve správním řízení.
  17. Postup správních orgánů před zahájením správního řízení.
  18. Zahájení správního řízení.
  19. Podklady pro vydání rozhodnutí ve správním řízení, důkazy.
  20. Rozhodnutí - náležitosti, forma, právní moc, vykonatelnost.
  21. Opravné prostředky ve správním řízení.
  22. Exekuce.
  23. Osobní stav obyvatelstva - matriky, evidence obyvatel.
  24. Osobní stav obyvatelstva - občanské průkazy, cestovní doklady.
  25. Právo sdružovací a shromažďovací.
  26. Správa policie: Policie České republiky, obecní (městská) policie.
  27. Stavební úřady, jejich funkce.
  28. Územní řízení a územní rozhodnutí (druhy), územní souhlas.
  29. Ohlašování a povolování staveb.
  30. Užívání staveb, odstraňování staveb.