Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 646   projektů
0 nových

Vypracované otázky ke zkoušce z Fyziky

«»
Přípona
.docx
Typ
vypracované otázky
Stažené
9 x
Velikost
0,2 MB
Jazyk
český
ID projektu
7719
Poslední úprava
29.03.2016
Zobrazeno
856 x
Autor:
mira.hejda
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Charakterizujte fyzikální veličinu rychlost pohybu hmotného bodu. Jak rozdělujeme pohyby a jaké jsou typické hodnoty okamžité rychlosti u různých druhů pohybů?
Rychlost ...v [m.s-1]
Rychlost je vektorová veličina, která podává informaci o tom, zda se daný hmotný objekt pohybuje nebo zda je v klidu, a je-li v pohybu, tak nám i „řekne“, jaký je charakter jeho pohybu a kterým směrem se odehrává.
Rozdělení : - přímočarý pohyb - vektor v má stále stejný směr -> splývá s přímkou, po níž se hmotný bod pohybuje
- křivočarý pohyb - vektor v svůj směr stále mění -> je vždy tečný ke křivce, po níž se hmotný bod pohybuje

Klíčová slova:

fyzika

rychlost

zrychlení

mechanická práce

rotace

pohyb

tuhé těleso

gravitační poleObsah:
 • 1. Charakterizujte fyzikální veličinu rychlost pohybu hmotného bodu. Jak rozdělujeme pohyby a jaké jsou typické hodnoty okamžité rychlosti u různých druhů pohybů?
  2. Charakterizujte fyzikální veličinu zrychlení pohybu hmotného bodu. Proč zavádíme navíc tečné a normálové zrychlení? Jakých typických hodnot nabývají tato zrychlení u různých druhů pohybů?
  3. Newtonovy pohybové zákony - charakterizujte jejich postavení ve fyzice, vyslovte je a na konkrétních příkladech pak doložte jejich význam při řešení nejrůznějších pohybů hmotných objektů.
  4. Fyzikální veličiny mechanická práce a mechanická energie. Vysvětlete jejich podstatu, základní rozdíl mezi nimi a jejich vzájemný vztah.
  5. Jaké znáte formy mechanické energie? Za jakých okolností platí zákon zachování mechanické energie? Doložte své tvrzení na jednoduchých příkladech.
  6. Zákon zachování hybnosti v soustavě hmotných objektů. Při splnění jakých podmínek tento fyzikální zákon platí? Uveďte příklady jeho aplikace v praxi.
  7. Charakterizujte rotační pohyb tuhého tělesa, proč k jeho popisu musíme používat úhlových veličin a jak jsou tyto veličiny definovány?
  8. Jaký je fyzikální význam veličiny moment síly? Co musí splňovat určitá síla, aby její moment vzhledem k dané ose měl nenulovou hodnotu? Co z toho pak vyplývá pro pohyb tělesa?
  9. Jaký je fyzikální význam veličiny moment setrvačnosti tuhého tělesa vzhledem k pevné ose? Na čem tato veličina závisí?
  10. Charakterizujte obecné rysy gravitačního silového působení. Jak je definována fyzikální veličina intenzita gravitačního pole?
  11. Newtonův gravitační zákon - pro které případy gravitační interakce platí? Jaká je pak intenzita příslušného gravitačního pole?
  12. Jakým způsobem je zavedena fyzikální veličina polohová energie hmotného objektu v radiálním gravitačním poli?
  13. Pohyby těles v radiálních gravitačních polích. Jaké pohyby těles v těchto polích znáte a jaké zákonitosti pro ně platí?
  14. Charakterizujte obecné rysy elektrického silového působení. Jak je zavedena a jaký je fyzikální význam veličiny intenzita elektrického pole?
  15. Práce konaná v elektrickém poli. Na čem její velikost závisí a na čem je naopak nezávislá? Jaká je souvislost této veličiny s jinou fyzikální veličinou - s elektrickým napětím?
  16. Kondenzátor. Jaké je jeho základní funkce, z čeho se tato součástka skládá, jak probíhá nabíjení kondenzátoru? Charakterizujte fyzikální veličinu kapacita kondenzátoru, na čem tato veličina závisí?
  17. Energie elektrického pole mezi deskami nabitého kondenzátoru. Jak elektrické pole tuto energii „získává“ a na čem její hodnota závisí?
  18. Charakterizujte elektrický proud jako přírodní jev. Jak je definována fyzikální veličina elektrický proud? Vysvětlete mechanizmus vzniku ustáleného elektrického proudu v pevných kovových vodičích.
  19. Jak vysvětlujeme odpor materiálu? A proč se pevný kovový vodič při průchodu elektrického proudu zahřívá?
  20. Jaká je základní funkce zdroje v uzavřeném elektrickém obvodu? Napětí elektromotorické a svorkové. Čím je dána účinnost zdroje elektrického proudu?