Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 634   projektů
0 nových

Vypracované otázky ke zkoušce z Didaktiky psychologie

«»
Přípona
.docx
Typ
vypracované otázky
Stažené
6 x
Velikost
0,1 MB
Jazyk
český
ID projektu
10029
Poslední úprava
03.04.2017
Zobrazeno
570 x
Autor:
kungs
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Didaktika psychologie jako hraniční vědní disciplína (předpoklady pro její konstituování). Předmět didaktiky psychologie. Vztah obecné didaktiky a didaktiky psychologie. Všeobecné didaktické poznámky k vyučování psychologie. Postavení psychologie v obsahu středoškolského vzdělávání.

Pojmový aparát didaktiky
Výchova
» je záměrná, organizovaná, cílevědomá, plánovitá a specificky lidská činnost. Nepochybujeme o jejím významu, protože teprve výchovou se člověk stává schopným žít podle přirozeného předpokladu, čímž se naplňuje.
Vyučování
» je specificky druh lidské činnosti spočívající ve vzájemné součinnosti učitele a žáka, která směřuje k určitým cílům
» jde tedy o činnost učitele, která je zaměřená na odevzdávaní učiva
Učení
» je psychický proces, který v jednotě tělesných a duševních předpokladů je rozhodujícím faktorem v adaptaci člověka na jeho přírodní a společenské prostředí v rozvoji jeho osobnosti a v stále zdokonalovaném zvládaní a organizaci podmínek jeho individuální a společenské existence
» je to činnost žák, která směřuje k osvojení si učiva

Klíčová slova:

didaktika psychologie

profil absolventa

didaktická analýza

pozorování

učební úlohy

mezipředmětové vztahyObsah:
 • 1. Didaktika psychologie jako hraniční vědní disciplína (předpoklady pro její konstituování). Předmět didaktiky psychologie. Vztah obecné didaktiky a didaktiky psychologie. Všeobecné didaktické poznámky k vyučování psychologie. Postavení psychologie v obsahu středoškolského vzdělávání.
  2. Profilace výuky psychologie na zdravotnických školách. Profil absolventů zdravotnických škol s vyučovacím předmětem psychologie. Učební plány. Učební osnovy. Časově tematický plán a úskalí jeho tvorby. Vývoj profesních kvalit studenta a jejich hodnocení. Celoživotní vzdělávání z hlediska měnícího se profesiogramu. Rámcové vzdělávací programy (RVP pro střední odborné vzdělávání) - školní vzdělávací programy (ŠVP).
  3. Profil absolventa učitelského studia pedagogika a psychologie. Charakteristika osobnosti učitele pedagogiky a psychologie. Vzdělávání učitelů předmětu psychologie (celoživotní vzdělávání: navrhnout a zdůvodnit projekt dalšího sebevzdělávání začínajícího učitele k rozvoji jeho kompetencí: předmětové, komunikativní, didaktické, diagnostické, manažerské, rozvíjející, osobnostní).
  4. Didaktická analýza učiva a její metodický postup. Vymezení pojmu didaktická analýza učiva, východiska pro didaktickou analýzu učiva, postup při provádění didaktické analýze učiva. Řízení kurikula (vymezení pojetí kurikula, podoby kurikula, tvorba kurikula, změny kurikula).
  5. Mezipředmětové vztahy a vytváření systému vědomostí. Funkce mezipředmětových vztahů. Pojem interdisciplinarismus. Způsob práce při navazování mezipředmětových vztahů. Souvislost mezipředmětových vztahů se Školním vzdělávacím programem (ŠVP).
  6. Plánování výuky, příprava učitele na vyučování (perspektivní - dlouhodobá, aktuální - bezprostřední, písemná příprava na vyučovací hodinu psychologie - její součásti). Promyslete, navrhněte a zdůvodněte přípravu na vyučovací hodinu psychologie a pedagogiky ve vybraném tématu. Kreativita v práci učitele.
  7. Pozorování a analýza vyučovacího procesu. Hospitace ve vyučovací hodině psychologie (kritéria pro pozorování vyučovací hodiny, záznam o průběhu vyučovací hodiny, analýza vyučovací hodiny). Sebereflexe a sebehodnocení učitele.
  8. Učební úlohy ve výuce, vymezení pojmu, role učebních úloh ve výuce. Taxonomie učebních úloh. Tvorba učebních úloh vzhledem k výukovým cílům. Posuzování a projektování souborů učebních úloh.
  9. Aktivizační didaktické metody. Klasifikace aktivizačních metod. Funkce v učebním procesu. Možnosti a meze využití aktivizačních metod. Vysvětlení podstaty - brainstorming, inscenační metody, hraní rolí, čtením a psaním ke kritickému myšlení, model EUR, psychohry. Myšlenkové mapování. Příklady užití na střední škole v předmětu psychologie.
  10. Vyučovací hodina psychologie a další organizační formy vyučování (semináře, exkurze, individuální práce s žáky). Fáze výuky, typy výukových hodin. Motivace ve vyučovacím předmětu psychologie. Problematika expozice učiva. Fixace a aplikace učiva a kontrola jeho osvojení.
  11. Cvičení v hodinách psychologie. Psychologické hry a jejich využití. Demonstrace jednoduchých psychologických pokusů. Metody simulační a situační metoda.
  12. Problémové vyučování a jeho využití při vyučování psychologie. Příklady problémových situací. Projektové metody na zdravotnických školách. Příklady užití.
  13. Skupinové vyučování. Význam skupinové práce - výhody a nevýhody. Podmínky úspěšného průběhu skupinového vyučování. Účinnost skupinového vyučování. Etapy činnosti ve skupině. Role žáků ve skupině. Metody skupinového vyučování. Formy skupinové práce.
  14. Učebnice - evaluace učebnic psychologie pro zdravotnické školy. Hlediska hodnocení a výběru učebnic. Strukturní komponenty učebnic. Učební text a formy jeho prezentace. Práce s učebnicí, časopisy, práce s literaturou ve výuce psychologie (využití ukázek z literárních děl, využití tisku, získávání psychologických informací).
  15. Pedagogická komunikace a interakce ve výuce. Vymezení pojmu pedagogická komunikace. Pravidla pedagogické komunikace. Vytváření a kladení otázek ve výuce. Práce s chybou. Komunikační pravidla. (list od učitelky na Ped.komunikaci)
  16. Výukové cíle ve vzdělávacím procesu. Vymezení pojmu výukový (výchovně vzdělávací cíl). Taxonomie cílů výuky. Chyby při formulaci výchovně vzdělávacího cíle, požadavky na formulaci výchovně vzdělávacího cíle, práce učitele s výukovým cílem, práce žáka s výukovým cílem. Klapal
  17. Metody pedagogické diagnostiky žáka a třídy. Zkoušení, hodnocení a klasifikace (klasifikační řád, stupnice) výsledků učení žáků v předmětu psychologie. Slovní hodnocení. Cíle zkoušení a hodnocení, druhy zkoušení, formy zkoušení, použití didaktických testů ve vyučování psychologii a pedagogice.
  18. Styl učení a jeho typy. Možnosti využití učebních stylů ve vyučování psychologie, diagnostika stylů učení, projektování a realizace výuky vzhledem k učebním stylům žáků.
  ...
  ...
  ...