Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 646   projektů
0 nových

Vypracované otázky k zápočtu z předmětu Teorie práva

«»
Přípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stažené
1 x
Velikost
0,3 MB
Jazyk
český
ID projektu
8480
Poslední úprava
08.08.2016
Zobrazeno
747 x
Autor:
dana.lapackova
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Pojem práva; právo objektivní a právo subjektivní; právo pozitivní a právo přirozené
Pojem právo nelze vymezit jednoduchým způsobem. Jedná se o multidimenzionální fenomén, který může být zkoumán ve více rovinách (aspektech). Nelze jej definovat pomocí jediné definice, neboť se jedná o polysémní (vícevýrazový) výraz.

Právo může být zkoumáno zejména:
v rovině normativní (jako systém pravidel regulujících chování lidí)
v rovině sociální ( jako systém společenských vztahů determinující obsah těchto pravidel a zároveň výsledek normativní regulace)
v rovině axiologické ( z hlediska hodnot, které jsou v normativní regulaci zprostředkovány)
v rovině mocenské ( jako prostředek realizace státní politiky, respektive mezinárodní politiky)
v rovině informační ( jako nositel informací pro adresáty norem)

Objektivní právo
Rozumí se jím právo v normativním smyslu - souhrn právních norem jako obecně závazných pravidel chování stanovených či uznávaných státem (respektive mezinárodním společenstvím států). Právní normy se vyznačují formální účinností, jsou obsaženy v oficiálních, státem uznaných pramenech práva. Takto vymezené právo je objektivním pozitivním právem. Právo jako systém norem lze chápat vskutku jako určitou část objektivní reality, do níž jednotlivé právní subjekty ( PO, FO, orgány veřejné moci) vstupují. Právo představuje součást společenského prostředí, v němž žijí a působí (subjekty).
Významnou součástí takto chápaného objektivního práva jsou i právní principy. Odlišují se od právních norem, a to jak mírou obecnosti tak i specifickým významem a způsobem použití v právním systému. Působí však rovněž regulativně (preskriptivnost) jako právní normy a jsou uznávány i ze strany státu.

Subjektivní právo
Představuje možnost chování, zaručenou právním subjektům objektivním právem. Nakolik tato možnost chování je státně mocensky uznána a zaručena, představuje subjektivní pozitivní právo. Struktura subjektivního práva zahrnuje jak samotnou možnost chování, tak tomu odpovídající právní povinnosti jiného právního subjektu. Právní povinnost je možno vymezit jako nutnost chovat se určitým způsobem pod hrozbou sankce.
Významný je rozdíl mezi subjektivním právem a vlastním chováním v jeho mezích, které se označuje jako výkon práva.

Právo lze dále dělit na:
» právo veřejné (normy práva veřejného upravují také vztahy ve společnosti, v nichž stát s jeho orgány vystupují jako nadřízení nositelé moci vůči podřízeným osobám, kterým jsou uloženy povinnosti -> např. trestní, finanční, správní)
» právo soukromé (normy práva soukromého upravují takové vztahy ve společnosti, v nichž je rovné postavení účastníků, a to i tehdy, když je jedním z účastníků stát. -> např. občanské, obchodní, rodinné)
» právo hmotné ( úprava podstaty - např. v trestním právu - co je trestný čin, sankce apod.)
» právo procesní (upravuje procesní postup - např. trestní, občanský S.Ř.)

Klíčová slova:

teorie práva

pojmy

právní akty

normativní smlouvy

prameny práva

obyčejové právoObsah:
 • 1. Pojem práva; právo objektivní a právo subjektivní; právo pozitivní a právo přirozené
  2. Pojem a druhy pramenů práva
  3. Normativní právní akty - ústavní zákony, ústava, zákony a kodexy, prováděcí předpisy, vnitřní předpisy
  4. Obyčejové právo - právní obyčeje a zvyklosti
  5. Právní precedenty - soudcovské právo
  6. Normativní smlouvy
  7. Prameny práva ČR
  8. Pojem a struktura právních norem
  9. Druhy právních norem
  10. Časová,vprostorová a osobní působnost právních norem
  11. Jednota práva, kritéria a členění práva na právní odvětví, právní instituty
  12. Právo mezinárodní a právo vnitrostátní, evropské (komunitární) právo
  13. Právo veřejné a soukromé
  14. Právo hmotné a právo procesní
  15. Subjektivní právo a právní povinnosti
  16. VZNIK, ZMĚNA A ZÁNIK SUBJEKTIVNÍCH PRÁV A PRÁVNÍCH POVINNOSTÍ (PRÁVNÍ TITULY)
  17. právní subjektivita, druhy subjektů práva
  18. druhy právní způsobilosti
  19. Aplikace práva orgány veřejné moci
  20. Akty aplikace práva a jejich klasifikace
  21. Subjekty interpretace práva
  22. Metody interpretace práva
  23. Subjektivní a objektivní právní odpovědnost
  24.Klasifikace deliktů a právní odpovědnosti
  25. Legalita a legitimita, právní stát
  26. Vztah práva a státu; doktrína právního státu a doktrína „rule of law“
  27. Demokratický právní stát
  28. Základní práva a svobody a jejich ochrana
  29. Antinomie právního státu a totálního (totalitního) státu
  30. Státoprávní záruky právního státu, dělba moci