Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 642   projektů
0 nových

Vypracované okruhy z Hydrologie

«»
Přípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stažené
9 x
Velikost
1,6 MB
Jazyk
český
ID projektu
7399
Poslední úprava
08.02.2016
Zobrazeno
1 083 x
Autor:
nella.grundzova
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Definice hydrologie, globální a pevninský hydrologický cyklus, role měřítka v hydrologii, základní fyzikální zákony, dynamika hydrologických systémů, povodí, charakteristiky povodí, regionální bilance

Hydrologie
* věda, která popisuje a předpovídá výskyt, rozdělení a cirkulaci vody na Zemi a v atmosféře
* věda zabývající se zákonitostmi časového i prostorového rozdělení oběhu vody na Zemi včetně jeho
fyzikálního, chemického a biologického režimu
* hydrologie patří mezi základní vědecké disciplíny vodního hospodářství a životního prostředí
* patří mezi vědy o Zemi; geofyzikální věda - o kvantitě
* základní oddíly hydrologie:
a) hydrologie pevniny - zabývá se vodou na pevnině
b) oceánologie - zabývá se hydrologickým režimem světového oceánu
............................................................................................................................................................................

■ Koloběh vody v přírodě
* voda ve skupenství plynném, kapalném a tuhém je na Zemi ve věčném, nepřetržitém, uzavřeném oběhu
(koloběhu)
* základnu pro globální oběh vody tvoří plocha světového oceánu, která silně převládá nad plochou pevniny
* druhy hydrologických cyklů:
1. globální hydrologický cyklus = velký koloběh vody - uzavřený hydrologický cyklus mezi světovým
oceánem a pevninou
∙ dochází k výparu vody ze světového oceánu → vodní pára (jako oblaka, mlha) přenášena vzdušnými
proudy nad pevninu → vodní pára kondenzuje nebo desublimuje a v podobě srážek (déšť, sníh,
kroupy, rosa, jinovatka, námraza) se dostává na pevninu a povrchovým odtokem zpět do
světového oceánu
∙ současně dochází k výparu vody z pevniny → vodní pára vzdušnými proudy přenášena nad světový
oceán a v podobě srážek se dostává do světového oceánu...
...
...

Klíčová slova:

hydrologie

oběh vody

redistribuce

podzemní voda

modelování

odtok

diagram

hydrogramObsah:
 • 1. Definice hydrologie, globální a pevninský hydrologický cyklus, role měřítka v hydrologii, základní fyzikální zákony, dynamika hydrologických systémů, povodí, charakteristiky povodí, regionální bilance
  2. Hydrologická pozorování, spojité a diskrétní náhodné veličiny hydrologických procesů, popisná statistika hydrologických dat, kvantilová fce, distribuční fce, čára překročení, hydrologické extrémy, N-letost, periodicita, závislost mezi hydrologickými veličinami
  3. Veličiny popisující srážky, meteorologie srážek, rozdělení dešťových srážek, struktura dešťových polí, bodová měření dešťových srážek, odhad chybějících dat, metody odhadu plošného rozložení dešťových srážek, měření plošného rozložení dešťových srážek
  4. Účel využití dešťových dat pro inženýrskou činnost, HŘD, PMP, vyhodnocení extrémních srážkových pozorování v ČR (Trupl, DDF, IDF, ARF), návrhové hyetogramy, stochastické modely dešťových srážek
  5. Základní pojmy hydrologického sněhu (objem sněhu, pórovitost sněhu, vlhkost sněhu, hustota sněhu, zásoba vody ve sněhové pokrývce, vodní hodnota sněhu), změny sněhové pokrývky, měření sněhu, variabilita sněhové pokrývky, procesy a fáze tání sněhové pokrývky, metoda den stupeň
  6. Redistribuce vody v půdním povrchu, hydrologický půdní horizont, charakteristiky půdního prostředí, půdní vlhkost, měření půdní vlhkosti, Darcyho zákon, Darcy-Buckinghamův zákon, tlak půdní vody, retenční křivka, hydrolimity
  7. Vztah mezi kumulativní infiltrací a intenzitou infiltrace, Richardsova rovnice v kapacitním tvaru, Philipova infiltrace, empirické infiltrační modely, metoda CN křivek
  8. Definice evapotranspirace, význam evapotranspirace, druhy evapotranspirace, difúzní zákon, vztah mezi evaporací a kondenzací, podmínky pro vznik evapotranspirace, energetická bilance, výpar z volné hladiny, měření výparu, transpirace, intercepce, bilance ztrát dopadajících srážek
  9. Podzemní voda, rozdělení zvodní, transmisivita, storativita, měrná storativita, charakteristika prostředí v podzemních vodách, druhy podzemních vod, interakce povrchových a podzemních vod, prameny, studna s volnou hladinou, studna s napjatou hladinou
  10. Měření vodních stavů (vodočetný profil, vodočet, limnigraf a druhy limnigrafů, limnigrafická stanice), měření průtoků (přímé měření, kalibrované přelivy, měření chemickým způsobem, ultrazvukové průtokoměry, měrná křivka), hydrometrování
  11. Rozdělení odtoku, Dunneův diagram, hydrogram odtoku a jeho charakteristiky, srážko-odtokový proces, stanovení efektivního deště, modelování srážko-odtokového procesu, role plošného měřítka ve srážko-odtokovém procesu, jednotkový hydrogram
  12. Hydrologické modelování pro návrhové účely, HEC-HMS, DesQ