Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 659   projektů
0 nových

Vypracované okruhy otázek ke zkoušce - Ochrana přírody

«»
Přípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stažené
22 x
Velikost
0,1 MB
Jazyk
český
ID projektu
6870
Poslední úprava
02.11.2015
Zobrazeno
1 830 x
Autor:
blackmagic
Facebook icon Sdílej na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
1) Historie, legislativní, ekonomické a institucionální nástroje v ochraně přírody a vymezení právní ochrany přírody (vývoj ochrany přírody; pojem ochrana přírody v právním smyslu; přehled současné legislativy týkající se ochrany přírody; orgány státní správy, jejich úloha a základní kompetence v ochraně přírody; ekonomické nástroje a financování ochrany přírody, hlavní dotační programy využitelné v ČR).

vývoj ochrany přírody: Středověká nařízení chránící lesy a zvěř - pouze majetková ochrana, příp. ochrana výsadních práv k lovu. Vědomé snahy o záchranu přírodních hodnot až v první pol. 19. století, reakce na negativní vlivy industrializace hospodářství. První objekty zájmu spíše přírodní zajímavosti, vzácnosti i bizarnosti „přírodní památky“. Později vyhlašována ochrana celých přírodních souborů; menších rozloh („přírodní rezervace“), později i větších, přírodovědně cenných územních celků („národní parky“). Po 1. světové válce ochranářské snahy státního rámce; samostatný zákon o státní ochraně přírody až roku 1956, platil až do r. 1992, kdy byl vyhlášen v současné době platný zákon o ochraně přírody a krajiny.

pojem ochrana přírody v právním smyslu: vymezená péče státu a fyzických i právnických osob o volně žijící živočichy, planě rostoucí rostliny a jejich společenstva, o nerosty, horniny, paleontologické nálezy a geologické celky, péče o ekologické systémy a krajinné celky, a dále i péče o vzhled a přístupnost krajiny. přehled současné legislativy: Zákony:114/1992 Sb., Zákon o ochraně přírody a krajiny ve znění zákona č. 460/2004 Sb.

Klíčová slova:

ochrana přírody

legislativa

organizace

biodiverzita

ochrana dřevin

chráněné územíObsah:
 • 1) Historie, legislativní, ekonomické a institucionální nástroje v ochraně přírody a vymezení právní ochrany přírody (vývoj ochrany přírody; pojem ochrana přírody v právním smyslu; přehled současné legislativy týkající se ochrany přírody; orgány státní správy, jejich úloha a základní kompetence v ochraně přírody; ekonomické nástroje a financování ochrany přírody, hlavní dotační programy využitelné v ČR
  2) Biologie ochrany přírody (biodiverzita - její úrovně a měření, příklady ohrožení biodiverzity; ochrana na úrovni druhů a populací - problémy malých populací, příčiny ztrát genetické variability, extinkční vír, minimální velikost populace, efektivní velikost populace, zakládání nových populací, reintrodukce, strategie ochrany přírody ex-situ; ochrana na úrovni společenstev a ekosystémů - stanovení priorit v územní ochraně přírody, základní principy projektování chráněných území, způsoby zajištění prostupnosti krajiny, význam ekologických sítí s příklady)
  3) Ochrana dřevin (možnosti právní ochrany dřevin rostoucích mimo les, povolení ke kácení dřevin - způsob vyřízení a náležitosti žádosti, kompetence orgánů státní správy, výjimky, náhradní výsadby; památné stromy - způsob vyhlášení, kompetence, stanovení a princip ochranného pásma, označení v terénu, ochranné podmínky, výjimky).
  4) Obecná ochrana druhů (základní principy obecné ochrany rostlin a živočichů, specifika ochrany ptáků, souvislosti s dalšími právními předpisy, např. zákon na ochranu zvířat proti týrání, zákon o myslivosti, zákon o rybářství).
  5) Zvláštní ochrana rostlin a živočichů (kategorie ohrožení zvláště chráněných druhů, příklady druhů, základní ochranné podmínky u ZCH rostlin a živočichů, výjimky ze zákazů ZCHD organismů - důvody pro udělení a kompetentní orgány; prokázání původu u ZCHD, záchranné programy).
  6) Příklady ochrany ohrožených druhů v ČR (praktická ochrana ohrožených druhů dle taxonů - savci, ptáci, plazi, obojživelníci, ryby a mihulovci, bezobratlí; příčiny ohrožení, ochranná opatření, příklady ochrany ohrožených druhů).
  7) Obecná územní ochrana přírody (územní systémy ekologické stability, významné krajinné prvky ze zákona i registrované, ochrana jeskyní, přechodně chráněné plochy, ochrana krajinného rázu a přírodní parky).
  8) Zvláštní územní ochrana (kategorie zvláště chráněných území ZCHÚ, předmět ochrany, způsob vyhlášení, kompetentní orgány, princip základních a bližších ochranných podmínek - nejen taxativní výčet zakázaných činností, návštěvní řád u národních parků, zónace velkoplošných ZCHÚ, ochranná pásma a jejich význam, plány péče, označování ZCHÚ v terénu, výjimky ze zákazů u ZCHÚ, zastoupení jednotlivých kategorií v ČR, příklady).
  9) Management chráněných území (pojetí ochrany přírody z hlediska managementu, jednotlivé typy a příklady managementových opatření; hlavní ohrožující faktory a managementová opatření dle biotopů - mokřady, tekoucí a stojaté vody, rašeliniště, travní ekosystémy, vřesoviště, písčiny, skalní výchozy, subalpínská a alpínská společenstva, lesní společenstva).
  10) Ochrana přírody v EU a Natura 2000 (význam, působnost, orgány EU a legislativní předpisy EU na ochranu přírody, Směrnice o ptácích, Směrnice o stanovištích, NATURA 2000, způsob vymezení a ochrana Ptačích oblastí a Evropsky významných lokalit v ČR).
  11) Mezinárodní úmluvy a organizace v ochraně přírody (základní přehled mezinárodních úmluv, organizací a programů ochrany přírody - Úmluva o biologické rozmanitosti, Bernská úmluva, Ramsarská úmluva, CITES, Bonská úmluva, Eurobats, AEWA, Úmluva o krajině, Karpatská úmluva; mezinárodní organizace v ochraně přírody, IUCN; problematika biosférických rezervací; přírodní dědictví UNESCO).
  12) Způsoby uplatňování ochrany přírody v krajině
O souborech cookie na této stránce

Soubory cookie používáme pro funkční účely, pro shromažďování a analýzu informací o výkonu a používání stránky.

Nastavení Povolit vše