Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 647   projektů
0 nových

Vypracované okruhy ke zkoušce z předmětu Lesní stavby

«»
Přípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stažené
5 x
Velikost
0,1 MB
Jazyk
český
ID projektu
7402
Poslední úprava
08.02.2016
Zobrazeno
773 x
Autor:
nella.grundzova
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
2. Stavby v lesním hospodářství - rozdělení lesních staveb podle jejich funkce, pojem „stavby pro plnění funkcí lesa“
Dle vyhlášky č. 433/2001 Sb. se stavbami pro plnění funkcí lesa rozumí stavby lesních cest, stavby hrazení bystřin a strží, stavby odvodnění lesní půdy a malé vodní nádrže v lesích.
Do staveb v lesním hospodářství patří lesní dopravní síť, vodní stavby a meliorace, pozemní stavby (obytné - lesovny, hájovny, ubytovny, chaty; hospodářská stavení - sklady, stáje, chlévy, dílny, garáže; provozní stavby - sruby, přístřešky, kůlny, skleníky), myslivecké stavby (pro lov a pozorování zvěře, pro chov, pro obornictví, bažantnice).

3. Lesní cestní síť - definice lesní cesty, návrhové vozidlo, využití dopravní sítě, třídy lesních cest, druhy povrchů lesních cest
Lesní dopravní síť (LDS) - dopravní zařízení všeho druhu sloužící k propojení lesních komplexů se sítí veřejných komunikací, k přibližování a odvážení dříví a jiných produktů z lesa, k dopravě osob a materiálu v souvislosti s hospodařením v lese, popř. i k jiným účelům; součástí LDS jsou i lesní skládky.
Lesní cesta - účelová pozemní komunikace, která je součástí LDS, je určena k odvozu dříví, dopravě osob, materiálu, pro průjezd speciálních vozidel (požární a zdravotní služba), ale může sloužit i jiným účelům.
návrhová náprava - fiktivní (normované) zatížení konstrukce vozovky, definované vertikálním zatížením, tvarem, velikostí a vzdáleností dotykových ploch pneumatik a jejich dotykovým tlakem

Klíčová slova:

stavebnictví

hospodářství

cestní síť

bystřina

zdivo

kamenivo

sesuvyObsah:
 • 1. Rozdělení stavebnictví - dle jednotné klasifikace stavebních objektů (viz.
  2. Stavby v lesním hospodářství - rozdělení lesních staveb podle jejich funkce, pojem „stavby pro plnění funkcí lesa“
  3. Lesní cestní síť - definice lesní cesty, návrhové vozidlo, využití dopravní sítě, třídy lesních cest, druhy povrchů lesních cest
  4. lesní cestní síť - vliv lesních cest na životní prostředí, účel a využití lesních cest
  5. legislativa - vysvětlit pojmy: stavebník, dodavatel, projektant, stavební úřad, územní plán, …
  6. hrazení bystřin - cíle hrazení bystřin, definice bystřiny, vodní eroze (vysvětlit pojem dle definice), utváření potočního dna
  7. hrazení bystřin - zahrazovací objekty příčné (práh, stupeň, skluz, přehrážka)
  8. hrazení bystřin - opevňování dna, břehů, migrační spojitost
  9. malé vodní nádrže - definice malé vodní nádrže, funkce malých vodních nádrží, typy malých vodních nádrží (hrázové, zahloubené,…), malé vodní nádrže v lesnictví - současnost
  10. malé vodní nádrže - typy výpustních zařízení, bezpečnostní objekty, hráze malých vodních nádrží (homogenní hráze, zonální hráze, patní drén), litorál
  11. dřevěné konstrukce - výhody - nevýhody dřeva jako konstrukčního materiálu, masivní dřevostavby, rámové dřevostavby, skeletové dřevostavby
  12. beton - vlastnosti materiálu, složení betonu (jakou funkci mají přísady, příměsi), druhy betonu (prostý, železobeton, …)
  13. kamenivo - rozdělení kameniva podle původu, podle vzniku zrn, frakce kameniva, křivka zrnitosti
  14. zdivo - zděné konstrukce definice, zdivo podle materiálu, typy cihel (plné, odlehčené, cihlové bloky,…)
  15. gabiony - typy drátokamenných košů, výhody gabionů, obecně postup stavby
  16. myslivecké stavby - lovecké pozorovatelny (posedy, kazatelny, záštity), materiály, způsob výstavby
  17. zpřístupnění lesa pro rekreaci - cyklotrasy, cyklostezky, hipostezky, turistické chodníky
  18. vlastnosti zemin
  19. sesuvy - druhy sesuvů, důvody vzniku, metody sanace
  20. historie lesních staveb - obecně co to byly lesní železnice, smyky, …