Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 637   projektů
0 nových

Vypracované doporučené okruhy k testu a ústní zkoušce z předmětu Ekologické aplikace v krajině

«»
Přípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stažené
4 x
Velikost
0,2 MB
Jazyk
český
ID projektu
11920
Poslední úprava
16.04.2018
Zobrazeno
355 x
Autor:
royal.cut
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Krajina je co?„krajina je část zemského povrchu s charakteristickým reliéfem, tvořená souborem funkčně propojených ekosystémů a civilizačními prvky“,
2. Důvody její ochrany krajiny?
Ochranou přírody a krajiny se rozumí:
„…vymezená péče státu a fyzických i právnických osob o volně žijící živočichy, planě rostoucí rostliny a jejich společenstva, o nerosty, horniny, paleontologické nálezy a geologické celky, péče o ekologické systémy a krajinné celky, jakož i péče o vzhled a přístupnost krajiny.“

3. Právní normy (zákony a vyhlášky) k ochraně krajiny, nebo jejích částí
(§ 2 odst. 1, zák. č. 114/1992 Sb.,)
Odst. 2 § č. 2 uvádí:

Ochrana přírody a krajiny dle tohoto zákona zajišťuje:
a) ochranou a vytvářením územního systému ekologické stability krajiny,
b) obecnou ochranou druhů planě rostoucích rostlin a volně žijících živočichů a zvláštní ochranou těch druhů, které jsou vzácné či ohrožené, pozitivním ovlivňováním jejich vývoje v přírodě a zabezpečováním předpokladů pro jejich zachování, popřípadě i za použití zvláštních pěstebních a odchovných zařízení,
c) ochranou vybraných nalezišť nerostů, paleontologických nálezů a geomorfologických a geologických jevů i zvláštní ochranou vybraných nerostů,
d) ochranou dřevin rostoucích mimo les,
e) vytvářením sítě zvláště chráněných území a péčí o ně,
f) účastí na tvorbě a schvalování lesních hospodářských plánů s cílem zajistit ekologicky vhodné lesní hospodaření,
g) spoluúčastí v procesu územního plánování a stavebního řízení s cílem prosazovat vytváření ekologicky vyvážené a esteticky hodnotné krajiny,
h) účastí na ochraně půdního fondu, zejména při pozemkových úpravách,
i) ovlivňováním vodního hospodaření v krajině s cílem udržovat přirozené podmínky pro život vodních a mokřadních ekosystémů při zachování přirozeného charakteru a přírodě blízkého vzhledu vodních toků a ploch a mokřadů,
j) obnovu a vytváření nových přírodně hodnotných ekosystémů, například při rekultivacích a jiných velkých změnách ve struktuře a využívání krajiny,
k) ochranou krajiny pro ekologicky vhodné formy hospodářského využívání, turistiky a rekreace.

Klíčová slova:

krajina

sukcese

SEA

EIA

průzkumy

podlimitní záběry

smysl

regionální rozvoj

ekologická aplikaceObsah:
 • 1. Krajina je co?
  2. Důvody její ochrany krajiny?
  3. Právní normy (zákony a vyhlášky) k ochraně krajiny, nebo jejích částí?
  4. Příklady mezinárodních úmluv - dohod?
  5. Příklady koloběhu látek, energií v přírodním prostředí?
  6. Co nám sama o sobě a na první pohled říká krajina?
  7. Co je a jaký význam má ÚSES a proč nás zajímá?
  8. Co je „ekoton“? Jaké známě a příklady jejich odlišností?
  9. Jaké změny k lepšímu nebo horšímu probíhají v krajině v průběhu posledních 100, 50 a 25 let?
  10. Co je krajina „kulturní“ a „přírodní - přirozená“?
  11. Co je a k čemu je dobrá „sukcese“?
  12. Uveďte, co jsou pro Vás v krajině negativní vlivy
  13. Popište průběh a vliv Vám známého negativního vlivu?
  14. Popište průběh a vliv Vám známého pozitivního vlivu?
  15. Co si představujete pod pojmem „únosná kapacita“? Charakterizujte ji?
  16. Co si představujete pod pojmem „zranitelnost“? Charakterizujte ji?
  17. Co si představujete pod pojmem „ekologická stabilita“?
  18. Uveďte praktické příklady ověřování „ekologické kapacity, únosnosti a zranitelnosti“ vůči konkrétním společenstvům či prvkům v naší přírodě?
  19. Co si představujete pod pojmem „destinace“ a svými slovy ji definujte?
  20. Co si představujete pod pojmem „faktor pohody“ a jak by jste jej charakterizoval?
  21. Co si představujete pod pojmem „ochrana krajinného rázu“ a jak by jste jej definoval?
  22. Co jsou a co nejsou významné krajinné prvky (VKP)?
  23. Čím se administrativně garantuje ochrana významných krajinných prvků?
  24. Kdo řeší evidenci významných krajinných prvků?
  25. Jaký význam má kvalita a kapacita inženýrských sítí v zájmu ochrany ŽP?
  26. Jaký význam a rizika pro ochranu ŽP má dopravní infrastruktura?
  27. Lze územním plánem ovlivnit koeficient ekologické stability krajiny ?
  28. Jaké soubory dat sledujeme v zájmu ověření kvality / čistoty ovzduší území?
  29. Kde a v jakém rozsahu získáme data o intenzitě dopravy?
  30. Jaké limity ochrany přírody a krajiny se musí respektovat při přípravě územního plánu?
  31. Uveďte příklady hygienických limitů v zájmu ochrany ŽP a veřejného zdraví?
  32. K čemu slouží SEA - hodnocení?
  33. K čemu slouží EIA - hodnocení?
  34. Jaké jsou povinné etapy SEA-hodnocení?
  35. Jaké jsou povinné etapy EIA - hodnocení?
  36. Čím je limitováno povinné zpracování EIA - posouzení?
  37. Co jsou tzv. „podlimitní záměry“
  38. Co je a k čemu slouží „post-projektová analýza“?
  39. Co si představujete pod pojmem „princip předběžné obezřetnosti“?
  40. Co je „ekologický/environmentální“ audit?
  41. Co je smyslem „eko-environmentálního“ auditu?
  42. Znáte jinou podobu „environmentálního“ auditu v zájmu ochrany přírody a krajiny?
  43. Co je obsahem „eko-environmentálního“ auditu?
  44. Jaké jsou jednotlivé etapy zpracování „eko-environmentálního“ auditu?
  45. Co je EMS/EMAS a jaký má smysl a účel?
  46. Definujte princip EMS/EMAS systému?
  47. V čem se od sebe liší ČSN ISO 14001 od EMS/EMAS?
  48. Uveďte minimálně 5 důvodů proč je výhodné aplikovat EMS/EMAS?
  49. Co je cílem a principy IPPC?
  50. Jak s IPPC souvisí Integrovaný registr znečišťovatelů (IRZ)?
  51. Kdo spravuje Integrovaný registr znečišťovatelů?
  52. Co je účelem Programu podpory environmentálních technologií - ETAP?
  53. K čemu slouží certifikace standardů BAT a BREF?
  54. V čem spočívá význam novely zák. č. 222/2013 Sb., o IPPC v ČR?
  55. K čemu slouží Environmentální prohlášení o produktu - EPD?
  56. Co je cílem Metody analýzy životního cyklu - LCA dle ČSN ISO 14040-49?
  57. Co je účelem a cílem Klasifikace, označování a balení látek a směsí - CLP?
  58. Definujte přednosti, ale i nedostatky polohy ČR vůči ostatním státům Evropy?
  59. Definujte základní vazby územního a regionálního rozvoje?
  60. Uveďte příklady významných oblastí zájmu v rámci regionálního rozvoje?
  61. Jaký je význam vazeb mezi EU a lokálním venkovským mikroregionem?
  62. Uveďte příklady koncepčních dokumentů na národní úrovni?
  63. Uveďte příklady koncepčních dokumentů na úrovni krajů, měst a obcí?
  64. Co je účelem Zásad územního rozvoje (ZÚR) pro regionální rozvoj?
  65. Co si představujete pod pojmem environmentální politika - managementem?
  ...
  ...
  ...