Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 634   projektů
0 nových

Trestní právo hmotné a procesné - zpracované otázky

«»
Přípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stažené
3 x
Velikost
0,5 MB
Jazyk
český
ID projektu
2299
Poslední úprava
10.11.2014
Zobrazeno
705 x
Autor:
modrehory
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Otázka č. 1. Pojem a význam českého trestního práva hmotného

Trestní právo hmotné stanoví základní podmínky trestní odpovědnosti, včetně výčtu jednotlivých trestných činů a sankce, které lze za trestné činy ukládat. TP stanoví co je trestním činem, stanoví tresty a ochranná opatření
Základním pramenem je Trestní zákon č. 140/1961 Sb. + novelizace
1. Účel a význam: (§1) chránit zájmy společnosti, ústavní zřízení ČR, práva a oprávněné zájmy fyzických a právnických osob před jednáními nebezpečnými pro společnost. Za tím účelem stanoví co je trestním činem, stanoví tresty a ochranná opatření. Které lze TČ ukládat.
2. §2 Prostředky k dosažení účelu jsou: pohrůžka tresty, ukládání a výkon trestů, ochranná opatření
Účelem trestu je chránit společnost před pachateli trestných činů, zabránit odsouzenému v dalším páchání trestné činnosti a vychovávat jej k tomu, aby vedl řádný život.

Otázka č. 2. Zavinění v trestním právu
Trestný čin (TČ - § 3): je pro společnost nebezpečný čin, jehož znaky jsou uvedeny v Trestním zákoně. Čin, jehož stupeň nebezpečnosti pro společnost je nepatrný není TČ, i když jinak vykazuje znaky TČ. Stupeň nebezpečnosti je určován významem chráněného zájmu, způsobem provedení a následky, okolnosti za kterých byl čin spáchán, osobou pachatele, mírou zavinění, pohnutkou - k trestnosti je třeba úmyslného zavinění. (§ 9/odst. 1 Pachatelem TČ je ten, kdo TČ spáchal sám, §11 věk - do 15 let není trestně odpovědný, 15 - 18 let: mladiství, 18 a více: dospělý. §12 nepříčetnost - kdo pro duševní poruchu v době spáchání TČ nemohl rozpoznat jeho nebezpečnost nebo ovládat své jednání)
Mezi povinné znaky TČ patří subjektivní stránka, která zahrnuje vnitřní znaky týkající se psychiky pachatele
povinným znakem subjektivní stránky je ZAVINĚNÍ
Zavinění: vnitřní psychický vztah pachatele TČ k porušení nebo ohrožení zájmu chráněnému TZ, je založeno na vědění (vnímání)
úmyslné: úmysl přímý (§4a - věděl, chtěl porušit nebo ohrozit zájem chráněný TZ)
úmysl nepřímý (eventuální) (§4b - ví, je srozuměn)
nedbalost: vědomá (§5a - věděl, ale spoléhal, že porušení se nestane) X nevědomá (§5b - nevěděl, ač vědět měl a mohl)


Otázka č. 3. Stádia trestného činu

do vývojových stádií TČ nauka řadí, níže uvedená vývojová stádia TČ se však nerozlišují u TČ spáchaných z nedbalosti.
1) Přípravu k TČ (§7)
2) pokus k TČ (§8)
3) dokonání TČ
1) Příprava = činnost, která úmyslně vytváří předpoklady pro dokonání TČ (nedošlo k pokusu ani k dokonání TČ)
Přípravou se rozumí jednání pro společnost nebezpečné např. organizování zvlášť závažného TČ, opatřování nebo přizpůsobování prostředků a nástrojů k jeho spáchání, spolčení, srocení, v návodu nebo pomoci k TČ atd., jestliže nedošlo k pokusu ani dokonání TČ. Příprava TČ je trestná dle trestní sazby k němuž směřovala, pokud není stanoveno jinak.
Zaniká jestliže: pachatel upustil od dalšího jednání směřující k spáchání TČ a odstranil nebezpečí nebo učinil o přípravě oznámení, kdy nebezpečí mohlo být ještě odstraněno, oznámení se učiní státnímu zástupci nebo pol. orgánu
2) Pokus - je jednání pro společnost nebezpečné, které bezprostředně směřuje k dokonání úmyslného TČ, pokud k dokonání TČ nedošlo. Pokus je trestný podle sazby stanovené pro dokonaný TČ. Zaniká pokud pachatel dobrovolně upustil od dalšího jednání a odstranil nebezpečí nebo učinil oznámení v době, kdy nebezpečí mohlo být ještě odstraněno.
Druhy pokusu: na nezpůsobilém předmětu útoku - např.: pokus vraždy na osobě, která již nežije
nezpůsobilými prostředky - např.: pokus vraždy střelnou zbraní mimo její dostřel aj.
p. ukončený - pachatel již učinil vše, co pokládal za potřebné k dokonání TČ. K zániku trestnosti tohoto pokusu může dojít za
předpokladu, že je možno ještě zabránit následku TČ.
p. neukončený - pachatel ještě neučinil vše, co pokládal za potřebné pro dokonání TČ). Pro zánik trestnosti zde postačí dobrovolné
upuštění od dalšího jednání směřujícího k dokonání TČ
3) Dokonaný TČ = o dokonaný čin jde jsou-li pachatelem naplněny všechny obligatorní znaky skutkové podstaty TČ. Pachatelův čin musí být pro společnost nebezpečný . Dokonání (např. TČ loupeže je dokonán použitím násilí či pohrůžkou použití bezprostředního násilí) x ukončení TČ (u TČ loupeže je ukončen v době, kdy se pachatel věci zmocnil).

Klíčová slova:

úmysl

zavinění

tresty

skutková podstata

omyl

probaceObsah:
 • Trestní právo hmotné
  1. Pojem a význam českého trestního práva hmotného
  2. Zavinění v trestním právu
  3. Stádia trestného činu
  4. Formy trestní součinnosti
  5. Působnost trestních zákonů
  6. Skutková podstata trestného činu
  7. Zásady pro ukládání trestů
  8. Druhy trestů
  9. Kategorie společenské nebezpečnosti trestného činu
  10. Probační a mediační služba
  11. Omyl v trestním právu
  12. Nutná obrana a krajní nouze
  13. Trestné činy hromadné a trestné činy trvající
  14. Pokračování v trestném činu
  15. Ochranná opatření
  16. Trest zákazu činnosti - upuštění od výkonu trestu zákazu činnosti
  17. Peněžitý trest
  18. Trest obecně prospěšné práce
  19. Systém členění zvláštní části trestního zákona
  20. Účinná lítost v trestním právu s ohledem na úpravu ve zvláštní části trestního zákona
  Trestní právo procesní
  1. Pojem a význam trestního práva procesního
  2. Působnost trestního řádu
  3. Základní zásady trestního řízení
  4. Zásada oficiality a legality, zásada obžalovací
  5. Presumpce neviny
  6. Subjekty a strany trestního řízení
  7. Pravomoc a příslušnost soudu v trestním řízení
  8. Policejní orgán a jeho úkoly v trestním řízení
  9. Obviněný v trestním řízení
  10. Obhájce v trestním řízení
  11. Zúčastněná osoba
  12. Poškozený v trestním řízení
  13. Obžaloba a předběžné projednání obžaloby
  14. Hlavní líčení
  15. Rozsudek a usnesení
  16. Řádné opravné prostředky
  17. Mimořádné opravné prostředky
  18. Vydání a odnětí věci
  19. Odposlech a záznam telekomunikačního provozu
  20. Předmět a rozsah dokazování
  21. Postavení svědka v trestním řízení
  22. Důkazní prostředky v trestním řízení
  23. Přípravné řízení trestní
  24. Neodkladné a neopakovatelné úkony
  25. Zvláštní způsoby řízení