Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 647   projektů
0 nových

Technologie využití odpadů (Základní formy nakládání s odpady, Druhy a kategorie odpadů...)

«»
Přípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stažené
0 x
Velikost
0,2 MB
Jazyk
český
ID projektu
13230
Poslední úprava
05.01.2021
Zobrazeno
293 x
Autor:
Dita_M
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Předcházení vzniku odpadů

a) kvantitativně - redukce množství/snižování jejich objemu, hmotnosti
b) kvalitativně - na vstupu výroby méně nebezpečné látky, eliminace nebezpečných vlastností odpadů.

Ze zákona:
(1) Každý má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti; odpady, jejichž vzniku nelze zabránit, musí být využity, případně odstraněny způsobem, který neohrožuje lidské zdraví a životní prostředí a který je v souladu s tímto zákonem a se zvláštními právními předpisy.15)

(2) Právnická osoba a fyzická osoba oprávněná k podnikání, která vyrábí výrobky, je povinna tyto výrobky vyrábět tak, aby omezila vznik nevyužitelných odpadů z těchto výrobků, zejména pak nebezpečných odpadů.

(3) Právnická osoba a fyzická osoba oprávněná k podnikání, která vyrábí, dováží nebo uvádí na trh výrobky, je povinna uvádět v průvodní dokumentaci výrobku, na obalu, v návodu na použití nebo jinou vhodnou formou informace o způsobu využití nebo odstranění nespotřebovaných částí výrobků.

Předcházení vzniku odpadů má příznivý dopad nejen na životní prostředí, ale také na ekonomiku podniku, resp. i zařízení nevýrobního charakteru, jako jsou služby, školy, nemocnice, úřady, armáda aj.
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech i zákon č. 477/2001 Sb., o obalech (oba ve znění pozdějších novel) spolu s prováděcími předpisy, klade důraz na předcházení vzniku odpadů a minimalizaci odpadů. Konkrétněji jsou tyto požadavky dále formulovány v koncepcích a plánech odpadového hospodářství a následně i v realizačních programech.
...

Klíčová slova:

odpad

odpady

nakládání s odpady

recyklace

skládky

spalovny

kompostárny

vzniku odpadů

komunální odpad

sběrné dvoryObsah:
 • 1. Základní formy nakládání s odpady a hierarchie hospodaření s odpady (předcházení vzniku, omezování nebezpečnosti odpadu, materiálové a energetické využití)
  2. Druhy a kategorie odpadů, nebezpečné vlastnosti a jejich hodnocení
  3. Integrované systémy nakládání s komunálními odpady (KO) a obaly
  4. Třídění a možnost využití složek KO
  5. Materiálové využití odpadů, recyklace papírů, skla, plastů, nápojových kartonů.
  6. Zpětný odběr výrobků a systémová řešení
  7. Mechanicko-biologická úprava odpadů
  8. Kompostování odpadů
  9. Energetické využití odpadů (spalovny, spoluspalování odpadů, anaerobní digesce, skládkový plyn)
  10. Využití odpadů na povrchu terénu (Skládky, rekultivace po těžbě, terénní úpravy)

Zdroje:
 • přednášky
 • poznámky
 • skripta