Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 659   projektů
0 nových

Správní právo - vypracované zkouškové otázky (obecná i zvláštní část)

«»
Přípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stažené
28 x
Velikost
0,7 MB
Jazyk
český
ID projektu
5089
Poslední úprava
16.02.2015
Zobrazeno
2 369 x
Autor:
petr.rajnoha
Facebook icon Sdílej na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
1. Správní právo a veřejná správa (charakteristika SP v systému práva, předmět SP, pozitivní a negativní vymezení veřejné správy, subsystémy veřejné správy, legalita veřejné správy)

Charakteristika SP v systému práva
Systém práva se dělí na dvě základní sféry - právo soukromé
- právo veřejné
a správní právo stejně jako ústavní a trestní právo náleží do práva veřejného.

Rozdíl mezi právem soukromým a veřejným je v tom, že :
a) instituty práva soukromého slouží k zajištění soukromých (individuálních nebo skupinových) zájmů, zatímco instituty práva veřejného slouží k zajištění zájmu veřejného
b) instituty soukromého práva nemůže jiná osoba (kromě ”svépomoci”) bezprostředně jednostranně omezit něčí práva a svobody, zatímco pomocí institutů veřejného práva ano - tím je uskutečňována veřejná moc
c) vztahy založené normami veřejného práva vyplývají z existence subjektů typu veřejných svazů, zatímco vztahy založené normami soukromého práva ne

Předmět SP
Jádro předmětu právního práva představují vztahy, které vznikají při výkonu veřejné správy, tj. :
a) vztahy mezi subjekty veřejné správy a adresáty veřejné správy
b) vztahy mezi subjekty veřejné správy navzájem (např. mezi státem a obcí nebo mezi obcemi navzájem)
c) některé základní organizační (vnitřní) vztahy subjektů veřejné správy

Klíčová slova:

správní právo

normotvorba

odvolání

petice

stížnost

živnost

oprávněníObsah:
 • Otázky ke zkoušce ze správního práva - obecná část

  1. Správní právo a veřejná správa (charakteristika SP v systému práva, předmět SP, pozitivní a negativní vymezení veřejné správy, subsystémy veřejné správy, legalita veřejné správy)
  2. Normy a vztahy správního práva (specifické rysy norem a vztahů ve správním právu, neurčité právní pojmy, tzv. správní uvážení)
  3. Prameny správního práva, systém správního práva (obecná charakteristika pramenů SP, jejich druhy obecně a konkrétně, základní principy správního práva, základní členění systému správního práva)
  4. Nositelé a adresáti veřejné správy, osoby veřejného práva obecně (vymezení pojmů, základní klasifikace osob veřejného práva, součásti osob veřejného práva, osobní základ veřejné správy)
  5. Působnost vlády, presidenta a ministerstev při výkonu státní správy
  6. Působnost ostatních ústředních správních úřadů a dalších správních úřadů s celostátní působností při výkonu státní správy. Vnitřní a vnější dekoncentrace
  7. Územní správní úřady (rozlišení, členění)
  8. Postavení a působnost obce (obecné vymezení pojmů, základní atributy obce, klasifikace obcí, dva základní druhy působností obce)
  9. Orgány obce, jejich postavení a vzájemné vztahy
  10. Normotvorba obcí (vymezení, právní předpisy obce, publikace, sistace). Tzv. dobrovolné svazky obcí
  ...
  ...
  ..
  26. Obnova řízení a řízení mimo odvolání (pojem, vzájemné odlišení, lhůty pro podání návrhů, zákonné důvody obnovy řízení, dvě stadia obnovy řízení)
  27. Výkon rozhodnutí - správní exekuce (pojem, druhy exekučních titulů, fáze výkonu rozhodnutí, lhůty pro výkon rozhodnutí, prostředky výkonu rozhodnutí)
  28. Správní dozor (vymezení pojmu, odlišení od tzv. vnějších kontrol veřejné správy, členění správního dozoru, fáze správního dozoru, oprávnění dozorčího orgánu, nápravné prostředky dozoru)
  29. Tzv. vnější právní kontroly veřejné správy - obecně (pojem, odlišení od správního dozoru, druhy vnějších kontrol)
  30. Parlamentní kontrola veřejné správy
  31. Tzv. správní soudnictví
  32. Právní úprava ústavního soudnictví
  33. Finančně ekonomická kontrola veřejné správy
  34. Vyřizování petic a stížností
  35. Odpovědnost veřejné správy (pojem, orgán oprávněný rozhodovat, podmínky uplatnění nároku, lhůty)

  Otázky ke zkoušce ze správního práva - vybrané partie zvláštní části

  1. Živnostenské podnikání obecně (těžiště právní úpravy, pojem a znaky živnostenského podnikání v návaznosti na úpravu v obch. zák., negativní vymezení živnostenského zákona, pojem ”živnost”, subjekty oprávněné provozovat živnost)
  2. Veřejnoprávní podmínky živnostenského podnikání (dva druhy těchto podmínek s ohledem na druhy živností, postavení odpovědného zástupce, překážky provozování živnosti, tzv. průmyslový způsob provozování živnosti)
  3. Vznik, změna a zánik živnostenského oprávnění (vznik s ohledem na druhy živností, skutečnosti způsobující zánik živnostenského oprávnění ve smyslu živnostenského zákona)
  4. Živnostenský rejstřík, živnostenská správa, kontrola živnostenských úřadů, neoprávněné podnikání, sankce
  ...
  ...
  ...
  8. Stavební povolení, institut ohlášení stavebního řádu, kolaudační rozhodnutí (základní charakteristika a odlišnost těchto institutů)
  9. Veřejnoprávní ochrana životního prostředí (veřejnoprávní úprava složek životního prostředí, posuzování vlivu některých činností na životní prostředí)
  10. Osobní stav obyvatelstva (identifikační doklady, matriky, cestovní doklady, státní občanství)
  11. Postavení vysokých škol jako osob veřejně právních
  12. Veřejná správa na úseku zdravotnictví (přehled správních orgánů, soustava zdravotnických zařízení, všeobecné zdravotní pojištění)

  Otázky ke zkoušce ze správního práva trestního

  1. Pojem odpovědnosti, odpovědnost za porušení norem správního práva
  2. Pojem a druhy správních deliktů, kritéria jejich rozčlenění
  3. Pojmové znaky správního deliktu
  4. Soudní a správní delikty, rozlišovací kritéria
  5. Pojem přestupku podle přestupkového zákona, formální a materiální znaky přestupku
  6. Znaky skutkové podstaty přestupků
  7. Okolnosti vylučující protiprávnost podle zákona o přestupcích
  8. Objekty přestupků
  9. Objektivní stránka přestupků
  10. Subjekty přestupků
  11. Subjektivní stránka přestupků
  12. Druhy sankcí podle přestupkového zákona
  13. Druhy ochranných opatření podle přestupkového zákona
  14. Zásady procesní úpravy projednávání přestupků
  15. Příslušnost orgánů při projednávání přestupků
  16. Blokové a příkazní řízení
  17. Tzv. jiné správní delikty fyzických osob
  18. Disciplinární delikty
  19. Pořádkové delikty
  20. Správní delikty právnických osob a hybridní delikty

Zdroje:
 • JUDr. Ing. Staša, J. : Úvod do českého správního práva
 • Mates, P. & kol. : Základy správního práva trestního