Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 659   projektů
0 nových

Otázky pro ústní část zkoušky ze základů Teorie práva po 2.semestru:

«»
Přípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stažené
3 x
Velikost
0,5 MB
Jazyk
český
ID projektu
3565
Poslední úprava
09.06.2014
Zobrazeno
1 689 x
Autor:
eliseus
Facebook icon Sdílej na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
1. Různé přístupy k právu, právo objektivní a subjektivní, právo pozitivní a přirozené.
1. přirozenoprávní přístup (iusnaturalismus)
- pochází již z antické řecké filosofie
- přístup dualistický v tom smyslu, že rozlišuje právo dané, tj. vytvořené státem nebo státem uznáno a právo přirozené, které je na daném právu nezávislé
- iusnaturalismus má své nevýhody, existuje totiž pluralita přístupů k tomu ,co je legitimní
- klíčovým pojmem legitimita (je právo ospraveditelné)
- přirozené právo různé koncepce
a) teologická (daná bohem, ius divinum, lex eterna) - právo je výrazem božího záměru,boží vůle. Jde o nejstarší koncepci. Boží právo je lidmi nepostižitelné, je pouze zprostředkováno (např. zjevením), proto chování lidí bude ve svém důsledku podrobeno božímu soudu, kde se teprve ukáže, zda se lidé chovali správně. Ve 13. stol. Formuloval zákl. Zásady této teorie Tomáš Akvinský (tomismus). Produktem tohoto přístupu je tzv. Poddanská smlouva, kterou uzavřel Bůh s lidmi. Ta určuje hiearchii lidí, ti si jsou rovni pouze před Bohem, v reálném světě je přirozená nerovnost (páni vs. poddaní), člověk plní boží poslání
b) naturalistická (zdroj přirozených práv za produkt, ius naturae) - usiluje o odbožštění, vznikla v 16. stol., snaží se o teistický až ateistický přístup. Přirozené právo by existovalo i bez boží vůle, protože v přírodě jsou zákony, které se musí

Klíčová slova:

právo

koncepce

stát

legislatíva

právní normaObsah:
 • 1. Různé přístupy k právu, právo objektivní a subjektivní, právo pozitivní a přirozené.
  2. Obecné a specifické rysy právních norem, jejich struktura.
  3. Druhy právních norem.
  4. Věcná, osobní, prostorová a časová působnost právních norem.
  5. Formální určitost právních norem - tzv. prameny práva.
  6. Tvorba právních norem (konvenční, konsensuální a imperativní forma vzniku právních norem). Legislativní proces, soudcovské právo.
  7. Právní řád České republiky.
  8. Právo a kultura, právní kultura, typy právní kultury, právní komparatistika.
  9. Subjekty práva.
  10. Systém právních norem a jeho struktura. Právo soukromé a veřejné, hmotné a procesní, vztah práva vnitrostátního a mezinárodního, komunitární právo.
  11. Interpretace v právu. Subjekty interpretace. Metody interpretace. Argumentace a dokazování.
  12. Realizace práva - pojem, formy, stádia realizace právních norem. Chování v souladu s právem (secundum legem, praeter legem) a protiprávní (contra legem).
  13. Vznik , změna a zánik právního vztahu (tzv. právní skutečnosti).
  14. Subjektivní práva a právní povinnosti, význam zákl. subj. práv. Výkon práva, možnosti omezení výkonu subjektivních práv.
  15. Subjekty a objekty právních vztahů, druhy právních vztahů.
  16. Porušení právní povinnosti a jeho následky, právní odpovědnost.
  17. Právní ochrana subjektivních práv (právo na spravedlivý proces), význam soudní ochrany, jiné subjekty právní ochrany, právní pomoc - advokacie.
  18. Aplikace právních norem (pojem, stádia procesu aplikace, akty aplikace práva, náprava vadných aktů aplikace). Základní rozdíly mezi jednotlivými druhy aplikace právních norem.
  19. Právo a stát (formální a materiální sepětí práva a státu). Právo a veřejná moc. Historický proces formování právního státu. Problematika legitimity a legality.
  20. Soudobý demokratický právní stát. Vázanost státu právem, význam lidských práv, dělba státní a veřejné moci, právní a mimoprávní záruky právního st

Zdroje:
 • 1. Základní povinná učebnice
 • V. Knapp, Teorie práva, C. H. Beck, Praha 1995
 • 2. Učebnice, mající doplňující a rozšiřující charakter:
 • a) Boguszak J., Čapek J., Teorie práva, Codex, Praha 1997.
 • b) Harvánek J. a kol., Právní teorie. Iuridica Brunensia, Brno 1998.
 • c) Gerloch A., Zoubek V. a kol., Základy teorie práva a právního státu, 3. vydání, Policejní akademie, Praha 1996 (resp. pozdější dotisky)
 • d) Knapp V., Gerloch A., Právní propedeutika, ZČU Plzeň 1994
 • e) Veverka V., Boguszak J., Čapek J., Základy teorie práva a právní filosofie, Codex, Praha 1996
 • f) Prusák J., Teória práva, PF UK, Bratislava 1995
 • g) Weinberger O., Norma a instituce, Iuridica Brunensia, Brno 1995
 • 3. Doporučená literatura
 • viz seznam v učebnici V. Knappa, str. XV., str. 229-236