Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 642   projektů
0 nových

Obchodní právo (vypracované otázky k postupové zkoušce)

«»
Přípona
.pdf
Typ
vypracované otázky
Stažené
2 x
Velikost
0,3 MB
Jazyk
český
ID projektu
5270
Poslední úprava
09.03.2015
Zobrazeno
1 263 x
Autor:
techplanet
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Pojetí obchodního práva a jeho vztah k občanskému právu
Obchodní právo - nelze je nazývat právním odvětvím, přesnější je ho chápat jako speciální soubor právních norem vytvořený v rámci soukromého práva upravující tři základní okruhy otázek (§ 1/1 Obch.z.):
1) postavení podnikatele
2) obchodní závazkové vztahy
3) některé další vztahy s podnikáním související
Všechny tyto tři okruhy otázek sledují společnou funkci - ulehčovat obchodní styk a zajišťovat jeho
bezpečnost.
Ad. 1) postavení podnikatele - zahrnuje především úpravu obecných otázek, jako je vymezení podnikání a podnikatele, jednání podnikatele, vymezení obchodního majetku a obchodního jm ění, úprava obchodní firmy, ale i úpravu obecných otázek týkajících se obchodních společností a družstev (jejich založení, vznik, vnitřní organizaci, řízení, ale i jejich zrušení a zánik)
Ad. 2) obchodní závazkové vztahy - jejich vymezení je obsaženo v § 261 Obch.z. a patří sem…
a) vztahy mezi podnikateli, jestliže se týkají jejich podnikatelské činnosti,
b) vztahy mezi státem a podnikateli při jejich podnikatelské činnosti a jestliže se týkají zabezpečování veřejných potřeb,
c) další vztahy např. mezi zakladateli obch. spol. a družstev, mezi jejich společníky, ze smlouvy o prodeji či nájmu podniku, z burzovních obchodů, ze smlouvy o běžném účtu, z bankovní záruky aj.

Ad. 3) další vztahy s podnikáním související - sem se řadí zpravidla úprava hospodářské soutěže, účetnictví podnikatelů, či obchodního rejstříku » obchodní právo zahrnuje i některé veřejnopr. normy
Vztah k občanskému právu - obchodní právo je právem zvláštním k právu občanskému. Občanské právo je obecným základem obchodního práva, na něm je obchodní právo postaveno jako soubor speciálních norem stanovících odlišnosti od občanskoprávní úpravy.
V zákonné úpravě je vztah obchodního a občanského práva vymezen v § 1/2 „… právní vztahy upravené v odst. 1 se řeší podle obchodního zákoníku, nelze-li je tak řešit, řeší se podle občanského práva, nelze-li je řešit ani tak, řeší se podle obchodních zvyklostí a není-li jich, tak podle zásad, na kterých spočívá tento zákon…“

Klíčová slova:

obchodní právo

podnikání

podnikatel

bankovní záruka

závazky

ochranné známky

průmyslové vzoryObsah:
 • 1. Pojetí obchodního práva a jeho vztah k občanskému právu
  2. Prameny obchodního práva
  3. Obchodní zákoník - předmět úpravy a struktura
  4. Věcná, osobní a časová působnost obchodního zákoníku
  5. Pojem a druhy živností
  6. Podmínky a překážky provozování živnosti
  7. Provozování živnosti průmyslovým způsobem
  8. Vznik, změna a zánik živnostenského oprávnění
  9. Odpovědný zástupce při provozování živnosti
  10. Povinnosti při provozování živnosti a postih jejich neplnění
  11. Podnikání a podnikatel
  12. Podnikání zahraničních osob
  13. Obchodní podnik a obchodní jmění; podnik ve smyslu evropského práva
  14. Principy teorie firemního práva
  15. Obchodní firma a její ochrana
  16. Povinnosti podnikatele při vedení účetnictví
  17. Účetní závěrka a její ověření auditorem
  18. Pojem, vývoj, funkce a části soutěžního práva
  19. Nekalá soutěž
  20. Právo proti omezování soutěže
  21. Komunitární soutěžní právo
  22. Statutární orgán
  23. Zastoupení podnikatele
  24. Pojem obchodního rejstříku a jeho vedení
  25. Subjekty, organizační složky podniků a údaje zapisované do obchodního rejstříku
  26. Principy a právní význam zápisů v obchodním rejstříku
  27. Pojem a druhy obchodních závazkových vztahů
  28. Právní úprava obchodních závazků a její povaha
  29. Uzavírání obchodních smluv (včetně veřejného návrhu)
  30. Obchodní veřejná soutěž
  31. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy
  32. Veřejné zakázky a způsoby jejich zadávání
  33. Ručení
  34. Bankovní záruka
  Obchodní právo PrF UK 2004
  ldvo@seznam.cz strana 2
  35. Smluvní pokuta
  36. Uznání závazku
  37. Zánik závazku splněním
  38. Odstoupení od smlouvy a odstupné
  39. Zánik závazku započtením pohledávek
  40. Podstata, předmět a účinky promlčení
  41. Promlčecí doba a její běh
  42. Zákonná odpovědnost za vady plnění
  43. Záruční odpovědnost za vady plnění
  44. Vady plnění a jejich druhy
  45. Rozsah práv z odpovědnosti za vady a jejich uplatňování
  46. Prodlení a jeho následky
  47. Obecná odpovědnost podnikatele za škodu
  48. Ochranné známky
  49. Průmyslové vzory
  50. Označení původu
  51. Užitné vzory

Zdroje:
 • Pelikánová a kol.: Učebnice obchodního práva (2. vydání) díl I. str. 16 - 139, díl II. str.43 - 73, 102 - 242 Výklad v učebnici nutno korigovat s ohledem na změny v právní úpravě.
 • Plíva a kol.: Změny v obchodním právu, ORAC Praha 2001. Výklad nutno korigovat s ohledem na změny v právní úpravě po 1. 9. 2001
 • Slováková: Průmyslové vlastnictví, ORAC Praha 2003