Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 612   projektů
0 nových

Investiční bankovnictví

«»
Přípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stažené
1 x
Velikost
0,2 MB
Jazyk
český
ID projektu
2337
Poslední úprava
28.11.2013
Zobrazeno
763 x
Autor:
modrehory
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Charakteristika trhů cenných papírů
Vymezení kategorie trhů CP
CP je listina, která představuje pohledávku vlastníka vůči tomu, kdo je v cenném papíru vázán
CP peněžního trhu jsou různé druh nástrojů (pokladniční poukázky, komerční papíry, směnky, depozitní certifikáty, bankovní akcepty aj.), které ztělesňují krátkodobé pohledávky
CP kapitálového trhu jsou CP v užším slova smyslu a označujeme je jako efekty. Ztělesňují pohledávky nebo podíly, nebo zaručují bezpodmínečný nárok na trvalý důchod (státní a soukromé obligace, akcie, HZL, podílové listy)
Podle věcného hlediska se kapitálový trh rozděluje na primární a sekundární
(Kolektivní investování, s 6-8)
Užití dluhových CP (dluhopisy, směnky)
dluhopis (obligace) je charakterizován zákonem jako CP, s nímž je spojeno právo majitele požadovat splacení dlužné částky v nominálních hodnotách a vyplácení výnosů z něj k určitému datu a povinnost osoby oprávněné vydávat dluhopisy tyto závazky plnit. Účel dluhopisu spočívá v tom, že dočasně zvyšuje majetek emitenta.
(Kolektivní investování, s.25)
směnka je převoditelný, dluhový dokument, z něhož vyplývá bezpodmínečný dlužnický závazek sepsaný v přesně stanovené formě a který poskytuje majiteli směnky nesporné právo požadovat ve stanovenou dobu zaplacení peněžní částky na směnce uvedené. V dnešní době slouží směnka především jako úvěrový nástroj.
(Bankovnictví v ČR, s.183)
Význam a užití dlouhodobých CP (kmenové akcie, podílové listy)
s kmenovými akciemi jsou bez omezení spojena všechna práva uvedená v zákoně. Obvykle jsou vydávány na majitele a jsou volně převoditelné. Akciová společnost v tomto případě své akcionáře nezná podle jména.
Podílový list je zvláštním druhem CP. S PL spojuje zákon právo jeho majitele (podílníka) na odpovídající podíl majetku v podílovém fondu a právo podílet se na výnosu z tohoto majetku podle statutu podílového fondu.
(Kolektivní investování, s.22-24)
Úloha finančních derivátů na kapitálovém trhu (derivátové nástroje trhu OTC, burzovní derivátové nástroje)
Deriváty jsou v první řadě doplňkem finančních trhů. Umožňují účinné rozdělení rizik mezi hospodářské subjekty, vyšší likviditu a dokonalejší tvorbu cen, a tak napomáhají větší pružnosti a stabilitě celého finančního systému. Lepší rozprostření rizik pomocí derivátů by mělo dlouhodobě přispívat k výraznějšímu růstu a stabilitě reálných hospodářských aktivit.
Derivátové nástroje trhu OTC: jde o kontrakty, které jsou v podstatě podobné úvěrům a půjčkám, neboť se s nimi na sekundárním trhu neobchoduje. Tyto kontrakty se nenakupují ani neprodávají, ale uzavírají. Deriváty trhu OTC CP nejsou. Současný český derivátový trh je téměř výlučně trhem OTC.
Burzovní derivátové nástroje: mají určité znaky, které je řadí k CP jiné znaky, které je řadí k ostatním finančním nástrojům. Z hlediska zaujímání pozic je lze považovat za CP. Jestliže dříve nakoupený kontrakt prodáme, zbytková pozice je nulová.
(Kapitálový a derivátový trh, s.20)
Aktivita účastníků trhu s CP
-
Základní charakteristika primárních a sekundárních trhů
primární kapitálový trh: zde jsou CP umísťovány poprvé, jde o nové emise.Technika umístění může být:
- uzavřená emise: emitent již předem dojedná obchod pouze s potencionálním investorem a ostatním vše oznámí již pouze jako skutečnost.
- veřejný úpis: emitent vydání CP široce oznámí a očekává, že se zájemci sami rozhodnou o koupi.
- tendr: emitent vyhlašuje celkovou hodnotu nabízených CP a jejich nominální ocenění. Od zájemců očekává nabídky na koupi. Po vypršení časové lhůty emitent vybírá nejlepší nabídky směrem dolů do vyčerpání zásob CP.
- Sekundární kapitálový trh: spočívá v nákupu a prodeji CP na burze (organizovaném trhu, resp. mimo burzu. Zde jsou obchodovány již jednou prodané CP.
(Kolektivní investování, s.7, 8)

Klíčová slova:

cenní papíry

dluhopisy

emise

aktiva

pasiva

úrokyObsah:
 • 1. Charakteristika trhů cenných papírů
  2. Mechanismy obchodování s CP na primárních trzích
  3. Mechanismy obchodování s CP na sekundárních trzích
  4. Užití modifikovaných druhů dluhopisů
  5. Obchodování s bezkuponovými dluhopisy
  6. Obchodování s kuponovými dluhopisy
  7. Financování investic pomocí podnikových dluhopisů (obligací)
  8. Hodnocení úvěrového rizika podnikových dluhopisů
  9. Charakteristika jednotlivých druhů akcií
  10. Mechanizmus zvýšení a snížení základního jmění
  11. Oceňování akcií
  12. Burza cenných papírů Praha
  13. RM-Systém
  14. Podstata kolektivního investování, investiční společnosti
  15. Podílové fondy
  16. Aktivity a postavení investičních fondů na kapitálovém trhu
  17. Charakteristika investičního bankovnictví
  18. Struktura investičního bankovnictví
  19. Úvěry investičního charakteru
  20. Hodnocení podnikatelských záměrů při poskytování investičních úvěrů
  21. Význam informačních systémů a informačních technologií pro ekonomický subjekt
  22. Trendy informačníc23. Metody a nástroje řízení informačních systémů a informačních technologiíh systémů a technologického rozvoje
  23. Metody a nástroje řízení informačních systémů a informačních technologií
  24. Řešení IS/IT podniku pomocí externího systémového integrátora
  25. Architektura informačních systémů a technologií
  26. Význam a podstata bankovní regulace
  27. Úkoly a zásady bankovního dohledu
  28. Nástroje centrální banky v systému regulace bankovního sektoru
  29. Úloha bankovního dohledu při formování bankovního sektoru
  30. Vztahy součinnosti bankovního dohledu a vnějšího auditora