Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 612   projektů
0 nových

Elektrotechnika a elektronika - vypracované otázky

«»
Přípona
.docx
Typ
vypracované otázky
Stažené
3 x
Velikost
2,9 MB
Jazyk
český
ID projektu
6098
Poslední úprava
06.07.2015
Zobrazeno
793 x
Autor:
agata.kucova
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Klasifikace elektrických obvodů (podle účelu, podle vlastností obvodových prvků, ze systémového hlediska), stavy elektrických obvodů.

Elektrický obvod je systém, ve kterém probíhá přeměna elektrické energie za účelem plnění určitých funkcí a který lze popsat pomocí napětí a proudů. Elektrický obvod je složen z obvodových prvků, které jsou navzájem propojeny. Každý elektrický obvod se dá znázornit elektrotechnickým schématem, kde se používá normalizovaných značek.

Rozdělení:
a) Účel, kterému obvod slouží
I) obvody pro přenos energie
- jsou typické pro elektrotechniku silnoproudu. Rozhoduje zde
kvantitativní hledisko (přenos energie s maximální účinností)
II) obvody pro přenos informací
- jsou charakteristické pro slaboproudou techniku, zde je rozhodující
kvalitativní hledisko

b) Teorie elektromagnetického pole
I) obvody se soustředěnými parametry
II) obvody s rozloženými parametry


c) Vlastnosti obvodových prvků
I) obvody lineární
- obsahují pouze lineární prvky
II) obvody nelineární
- je-li v obvodu přítomen alespoň jeden nelineární prvek

d) Stav, v jakém se el. obvod nachází
I) stejnosměrné obvody
- stejnosměrný ustálený stav, obvodové veličiny (U,I) jsou v závislosti na čase konstantní
II) střídavé obvody
- ve střídavých obvodech se veličiny v závislosti na čase mění
- jestliže jsou změny ustálené periodické je to stav periodicky ustálený. Zvláštní případ veličiny se mění harmonicky (sin, cos) tzn. tento stav je harmonický ustálený střídavý stav


Klíčová slova:

elektrotechnika

elektronika

energetické přeměny

pasivní reálné prvky

kondenzátoryObsah:
 • Klasifikace elektrických obvodů (podle účelu, podle vlastností obvodových prvků, ze systémového hlediska), stavy elektrických obvodů.
  Vlastnosti ideálních pasivních prvků (charakteristiky, definiční vztahy pro obvodové parametry, prvkové rovnice, energetické přeměny).
  Vlastnosti skutečných pasivních prvků (náhradní schémata, definiční vztahy pro obvodové veličiny, energetické přeměny).
  Metody řešení lineárních odporových obvodů, metoda postupného zjednodušování obvodu.
  Princip superposice, meze jeho platnosti, výhodnost jeho využití.
  Princip grafického řešení nelineárních odporových obvodů, metoda překlopené charakteristiky, zatěžovací přímka.
  Vlastnosti ideálních aktivních prvků, realizovatelnost, jaké obvody se tak chovají v určité pracovní oblasti.
  Vlastnosti reálného aktivního prvku, obě jeho náhradní schémata.
  Definice harmonické obvodové veličiny, význam jednotlivých veličin v definičním vztahu!
  Princip zobrazení harmonické veličiny fázorem v komplexní rovině, fázorový diagram, účiník.
  Efektivní hodnota harmonické obvodové veličiny, její fyzikální význam, vztah mezi amplitudou a efektivní hodnotou. + souvislost s otázkou 9
  Náhradní schéma cívky, její vlastnosti v obvodu harmonického proudu (fázorový diagram, kvalita).
  Náhradní schéma kondenzátoru, vlastnosti v obvodu harmonického proudu (fázorový diagram, kvalita).
  Vlastnosti sériového spojení rezistoru, induktoru a kapacitoru v obvodu harmonického proudu (schéma, vztahy pro obvodové veličiny, resonance, fázorový diagram, energetické přeměny), využití jevu sériové resonance.
  Vlastnosti paralelního spojení rezistoru, induktoru a kapacitoru v obvodu harmonického proudu (schéma, vztahy pro obvodové veličiny, pojem admitance, resonance), využití vlastností tohoto obvodu v energetice.
  Definice souměrné trojfázové soustavy napětí, spojení zdroje a spotřebiče do hvězdy (fázové a sdružené veličiny, fázorový diagram, vztahy pro výkony).
  Definice souměrné trojfázové soustavu napětí, spojení zdroje a spotřebiče do trojúhelníku (fázové a sdružené veličiny, fázorový diagram, vztahy pro výkony).
  Pojem „magnetický obvod“, základní druhy těchto obvodů, používané materiály.
  Volt-ampérové charakteristiky bipolárního transistoru, oblasti práce, proudový zesilovací činitel, rozdíl mezi prací transistoru v režimu zesilovače a spínače.
  Odlišnost vlastností unipolárního a bipolárního transistoru, prvky IGBT a IGCT, jejich základní vlastnosti.
  Funkce tyristoru, jeho výstupní volt-ampérová charakteristika, uvedení tyristoru do vypnutého stavu.
  Schéma zapojení a funkce stejnosměrného spínače s transistorem, důvod použití nulové diody v tomto spínači.
  Schéma zapojení jednofázového řízeného usměrňovače, pojem „fázové řízení“, řízená a řídicí veličina.
  Schéma zapojení střídavého měniče napětí (Soft start), jeho funkce, porovnání se střídavým spínačem s tyristory.
  Způsoby spínání stejnosměrných pulsních měničů, pulsní stabilizované zdroje, použití.
  Činnost stejnosměrného pulsního měniče pro snižování napětí
  Schéma zapojení a funkce reverzačního měniče stejnosměrného napětí, módy jeho práce.
  Princip činnosti můstkového střídače (schéma zapojení, funkce, princip šířkové pulsní modulace výstupního napětí).
  Schéma trojfázového střídače, jeho funkce, použití šířkové pulsní modulace (PWM) ve výkonové elektronice.
  Blokové schéma přímého měniče kmitočtu, jeho funkce, oblasti použití těchto měničů.
  Bloková schémata nepřímých měničů kmitočtu, oblasti použití těchto měničů, využití šířkové pulsní modulace těchto měničů.
  Princip činnosti transformátoru (ideální transformátor, převod, činnost v obvodu harmonického
  Princip odvození náhradního schématu skutečného transformátoru, toto schéma, obvodové rovnice.
  Konstrukce transformátoru, způsoby sestrojení trojfázového transformátoru.
  Transformátor ve stavu naprázdno a nakrátko, provedení měření naprázdno a nakrátko, praktický význam naměřených a vypočítaných veličin.
  Pojem „hodinový úhel“ transformátoru, jeho význam.
  Podmínky paralelní práce transformátorů, důvod spojování transformátorů do režimu paralelní práce.
  Princip činnosti autotransformátoru, oblasti jeho použití.
  Připojení statorového vinutí asynchronního motoru k jeho statorové svorkovnici, spojení svorek motoru pro spojení motoru do hvězdy a do trojúhelníku, poměr výkonů pro tato spojení.
  Vznik momentu asynchronního stroje, jeho oblasti práce, princip odvození náhradního schématu asynchronního motoru!
  Princip činnosti asynchronního stroje, oblast staticky stabilní práce asynchronního motoru!
  Energetický diagram asynchronního motoru, princip odvození rovnice momentové charakteristiky asynchronního stroje, Klossův vztah.
  Regulace otáček asynchronních motorů, způsoby jeho rozběhu, brzdění asynchronních motorů.
  Princip činnosti jednofázového asynchronního motoru, řešení jeho rozběhu, použití.
  Rozdíly v konstrukci asynchronního a stejnosměrného motoru s cizím buzením.
  Pojem „elektrický pohon“.