Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 628   projektů
0 nových

Tahák z předmětu Oceňování přírodních zdrojů ve formě vypracovaných otázek

«»
Přípona
.doc
Typ
tahák
Stažené
0 x
Velikost
0,1 MB
Jazyk
český
ID projektu
13201
Poslední úprava
28.12.2018
Zobrazeno
147 x
Autor:
winnetou
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1.Úřední oceňování obnovitelných přírodních zdrojů z hlediska jejich produkčních funkcí - zákon č. 171/1997, vyhláška 540/2002 + novely
- rámcové metody: srovnávací (na základě tržních cen), matematické (ŠČVP, ŠČVL), výnosová (z budoucích výnosů), porovnávací (porovnání s obdobným předmětem), nákladová (z nákladů na pořízení)
- je složité, kromě dřevoprodukční fce ostatní neprocházejí trhem, takže nespadají do tržních vztahů, výsledky oceňování jsou subjektivní, nejisté
- účely - poznání společ. významu zdrojů v národním jmění, analýza stavu a vývoje požadavků společ. na plnění fcí, vyjádření společ efektivnosti využívání obnovit. zdrojů, rozhodování o náhradě zdrojů v krajině, stanovení velikosti společ. ztrát z poškození, zkvalitnění procesu plánování a zacházení s přír. zdroji
2.Metody oceňování, které připouští Zákon č. 151/1997 Sb.
- vyjadřuje významnost fcí přír. zdrojů v peněžní formě pro společ.- 151/1997 o oceňování majetku, 289/1995 o lesích, vyhláška MF 540/2002, vyhl. Mze 55/1999
- dělení: základní (tržní x netržní), účelové (úřední-normativní,znalci pověření soudem x neúřední-odhady), společ. pohled (soukromovlastnické oceň X společenské), trvalostní (obnovit. zdroje X neobnov. zdroje)
-zemědělský pozemek-výnosová m., lesní pozemek-výnosová a porovnávací m., trvalé porosty: lesní porost-nákladovým a výnosovým zp., ovoc. dřev.,vinná a chmelová réva-výnosový zp, okrasné rostliny-náklad. zp.
- metody: cena obvyklá-nejvhodnější cena, průměr souboru dosažených tržních cen, cena výnosová-z renty, cena porovnávací-porovnání s obdobným předmětem a cenou, cena nákladová-z nákladů na pořízení předmětu v místě a čase
3.Účely úředního oceňování
- oceňování přírodních zdrojů= vyjadřování významnosti fcí zdrojů s národním jměním pro společnost v peněžní formě, účelem je nalezení maximální ceny
- účely: a. když zvláštní předpisy vyžadují -1. základ pro vyměření daní (daň darovací, převodu majetku, nemovitosti, prodejem, koupě, dědická), 2. základ pro vymření poplatku (notářských, soudních), 3. náhrada za vyvlastnění ve veřejném zájmu, 4.zjištění ceny pro konkurzní řízení (zjištění majetkové podstaty), 5.pro cenu majetku při koupi, když 1 z účastníků je stát, b. úřední ocenění může vyžadovat státní orgán (soudy, FÚ)
- Metody oceňování - cena obvyklá, výnosová, porovnávací, nákladová

Klíčová slova:

přírodní zdroje

zemědělské pozemky

lesní porosty

dřevoprodukční funkce lesa

mezní užitekObsah:
 • 1.Úřední oceňování obnovitelných přírodních zdrojů z hlediska jejich produkčních funkcí
  2.Metody oceňování, které připouští Zákon č. 151/1997 Sb.
  3.Účely úředního oceňování
  4.Oceňování zemědělských pozemků
  5.Oceňování rybníků a vodních nádrží
  6.Oceňování lesních pozemků
  7. Oceňování lesních porostů
  8.Výpočet výše škod na lesích dle práv. předpisu
  9. Druhy újem podle vyhlášky č. 335/2006 Sb. - vzniklé omezením lesního hospodaření
  10. Škola čistého výnosu z půdy…cena lesní půdy - Faustman
  11.škola čist.výn.z půdy..lesního porostu - Glaser-Blumeh
  12.Přístup školy čistého výnosu z lesa k oceňování lesa (výraz)
  13.Metoda Čisté současné hodnoty - ČSH
  14.Dvojí společenská stránka efektů a efektivnosti přírodních zdrojů,
  15.Účelové diferencované členění funkcí lesa podle jejich sociálně-ekonomického obsahu
  16.Dřevoprodukční funkce lesa - soc.-ek. char. a metoda ocenění společenské významnosti
  17.Nedřevoprodukční funkce lesa - soc.-ek. char.a a metoda ocenění společenské významnosti
  18.Ochranné environmentální funkce lesa (hydrické, půdoochranné, vzduchoochranné)
  19.Zdravotně-hygienické a kulturně-naučné environmentální funkce lesa
  20.Expertní metody v oceňování společ. významm. fcí lesa
  21. Teorie mezního užitku a spotřebitelské úspory:
  22. Přímé metody odhadu spotřeb, úspory, kontingentní valuační metoda:
  23. Nepřímé metody odhadu spotřeb, úspory, metoda spotřebních nákladů