Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 659   projektů
0 nových

Hodnocení kvality života (HRQOL) pacientů s hypertenzí

«»
Přípona
.doc
Typ
seminární práce
Stažené
1 x
Velikost
1,0 MB
Jazyk
český
ID projektu
11804
Poslední úprava
26.03.2018
Zobrazeno
1 399 x
Autor:
royal.cut
Facebook icon Sdílej na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Léčba chronických onemocnění znamená velkou zátěž pro pacienta, jeho okolí i zdravotnický systém.
V současné době se začíná přecházet od biomedicínského pojetí nemoci, kde byla důležitá jen biologická stránka onemocnění k pojetí holistickému, tzn. že pacient je vnímán jako bio-psychosociální jednotka. Je důležité vědět, jak pacient vnímá svoji nemoc a jak ji prožívá. Medicínsky se dá ovlivnit jeho fyzický stav, ale musíme vědět, jak nemoc ovlivňuje jeho kvalitu života. Většina chronických onemocnění je doživotních a člověk se musí naučit se svým handicapem žít.
Zdravotní stav ovlivňuje člověka komplexně, proto se v současné době klade důraz na zkoumání kvality života. Tímto problémem se zabývá katedra Veřejného a sociálního zdravotnictví, a především její subkatedra Sociální a klinické farmakologie.
Hypertenze patří podle ICHS k nejčastějším kardiovaskulárním onemocněním. Antihypertenzivní léčba dokáže snížit cerebrovaskulární a kardiovaskulární morbilitu i mortalitu a změnit průběh hypertenze. Arteriální hypertenze je jedním ze základních rizikových faktorů vývoje aterosklerózy, rozvoje ICHS a CMP.
Na počátku padesátých let byla léčba hypertenze pouze nefarmakologická, až objev účinných antihypertenziv znamenal velký pokrok a vedl ke změně prognozy hypertenze.
Zajímalo mne tedy, jak vnímají kvalitu života pacienti s hypertenzí, léčení farmaky.

Klíčová slova:

hypertenze

kvalita života

epidemiologie

patogeneze

obezita

klinický obraz

endogenní mechanizmyObsah:
 • 1. Úvod
  2. Současný stav dané problematiky u osob s chronickým onemocněním na příkladu hypertenzní nemoci
  2.1 Koncept Kvality života, podmíněné zdravotním stavem, a jeho souvislosti se současnými trendy v rehabilitaci a ošetřovatelství
  2.2 Kvalita života u chronických onemocnění ve světle novějších modelů zdraví a nemoci
  2.2.1 Biomedicínský model nemoci
  2.2.2 Bio-psycho-sociální model nemoci
  2.2.3 Pojem HRQOL a jeho význam
  2.2.4 Měření HRQOL
  2.2.5 Kvalita života u chronicky nemocných obecně
  2.2.6 Algoritmus používání HRQOL při výzkumu
  2.3 Definice hypertenze
  2.4 Dělení hypertenze
  2.4.1 Primární hypertenze
  2.4.2 Sekundární hypertenze 18
  2.5 Epidemiologie hypertenze 19
  2.6 Incidence 19
  2.7 Prevalence 19
  2.8 Patogeneze arteriální hypertenze 20
  2.8.1 Genetické vlivy 20
  2.8.2 Faktory zevního prostředí 21
  2.8.2.1 Nadměrný přívod sodíku 21
  2.8.2.2 Nedostatečný přívod draslíku, vápníku a magnézia 22
  2.8.2.3 Zvýšený přívod kalorií, obezita, distribuce tělesného tuku, inzulínová rezistence 22
  2.8.2.4 Zvýšený přívod alkoholu 23
  2.8.2.5 Stres a socioekonomický status 23
  2.8.3 Endogenní mechanismy 23
  2.8.3.1 Humorální působky 23
  2.8.3.2 Odchylky v elektrolytových transportních mechanismech 24
  2.8.3.3 Renální exkretorické a endokrinní funkce 25
  2.8.3.4 Hemodynamické změny 25
  2.8.3.5 Poruchy glukózové tolerance, inzulínová rezistence 26
  2.9 Stadia hypertenze 27
  2.10 Klinický obraz hypertenze 28
  2.10.1 Diagnostický program 28
  2.10.2 Anamnéza 28
  2.10.3 Fyzikální vyšetření 29
  2.10.4 Pomocná laboratorní vyšetření 30
  2.11 Technika měření krevního tlaku 30
  2.11.1 Elektronické přístroje na měření tlaku 31
  2.11.2 Ambulantní monitorování krevního tlaku 31
  2.11.3 Indikace ambulantního monitorování krevního tlaku 32
  2.12 Diferenciální diagnostika hypertenze 32
  2.13 Důsledky hypertenze 33
  2.14 Léčba hypertenze 34
  2.14.1 Nefarmakologická 34
  2.14.2 Farmakologická léčba 35
  2.15 Cíle léčby hypertenze 39
  2.16 Speciální problémy v léčbě hypertenze 41
  2.16.1 Diabetes mellitus 41
  2.16.2 Těhotenství 41
  2.16.3 Hypertenze ve stáří 41
  2.16.4 Hypertenze a obezita 42
  2.16.5 Pacienti s cerebrovaskulárním onemocněním 42
  2.16.6 Pacienti s parenchymatózním onemocněním ledvin 42
  2.17 Doklady o prospěšnosti léčby benigní hypertenze 43
  3. Cíl práce a hypotéza 44
  3.1 Cíl práce 44
  3.2 Hypotéza 44
  4. Popis metodiky 45
  4.1 Technika sběru dat 45
  4.2 Charakteristika intervenovaného a hodnoceného souboru 45
  5. Výsledky 48
  5.1 Srovnání změn v kvalitě života nemocných s chronickou hypertenzí v průběhu léčby do pěti let se standardem Oxford 48
  5.2 Synoptický přehled vývoje průměrných skóre HRQOL podle doby trvání hypertenze 54
  6. Vyhodnocení 62
  6.. Kvalita života u 1.podskupiny - čerstvý záchyt nemoci 62
  6.2 Kvalita života u 2.podskupiny - léčba 0-1 rok 65
  6.3 Kvalita života u 3.podskupiny - léčba 1-2 roky 68
  6.4 Kvalita života u 4.podskupiny - léčba 2-3 roky 71
  6.5 Kvalita života u 5.podskupiny - léčba 3-4 roky 74
  6.6 Kvalita života u 6.podskupiny - léčba 4-5 let 76
  6.7 Vývoj skóre fyzických funkcí 1.-6. podskupiny 79
  6.8 Vývoj skóre fyzického omezení rolí 1.-6. podskupiny 79
  6.9 Vývoj skóre emočního omezení rolí 1.-6. podskupiny 79
  6.10 Vývoj skóre fyzického a emočního omezení sociálních funkcí 1.-6. podskupiny 80
  6.11 Vývoj skóre bolesti 1.-6. podskupiny 80
  6.12 Vývoj skóre mentálního zdraví 1.-6. podskupiny 80
  6.13 Vývoj skóre energie/vitalita 1.-6. podskupiny 81
  6.14 Vývoj skóre všeobecného vnímání vlastního zdraví 1.-6. podskupiny 81
  7. Diskuse 83
  8. Závěr 85
  9. Seznam použité literatury 86
  10. Klíčová slova 88
  11. Přílohy 89
  10.1 Dotazník SF-36, O kvalitě života podmíněné zdravím 89

Zdroje:
 • Petr P., Záškodný P., Vondrouš P., Soukupová A., Kalová H. Regionální standard „Kvality života podmíněné zdravím“ („HRQOL“) Kontakt 3: 3,2001, s. 146-150
 • Petr P.,Podlipná K.,Ferebauerová M.,Pokorná J.,Kalová H.,Soukupová A.,Vondrouš P. Hodnocení kvality života jako nástroj k posouzení účinnosti balneotherapie. Nemocniční zpravodaj Nemocnice Č.Budějovice Ročník 13, č.2/2002, červen 2002, s. 10-13
 • Petr P.,Vurm V., Soukupová A., Vondrouš P., Czech version of the SF - 36 questionnaire. Kontakt, Supplementum č. 1, 2002, vol. IV, s. 10 - 15
 • Vurm V., Petr P., Kalová H., Soukupová A, Vondrouš P. Kvalita života u chronických onemocnění ve světle novějších modelů zdraví a nemoci. Kontakt , 2-3, vol IV (2002) pp. 89-94.
 • Vurm V., Petr P., Kalová H., Soukupová A, Vondrouš P. Celé číslo Kontakt, ročník 5, číslo 1, 2003
 • Bureš, J., Horáček, J. Základy vnitřního lékařství. 1. vyd. Praha: Galén, 2003. 870 s. ISBN 80-7262-208-0
 • Widimský, J. Hypertenze. 1. vyd. Praha: Tritón, 2002. 422 s. ISBN 80-7254-249-4
 • Klener, P. Vnitřní lékařství. 1.vyd. Praha: Galén, 1999. 949 s. ISBN 80-7262-007-X
 • Widimský, J. Hypertenze, diagnostika a léčba. 1. vyd. Jinočany: H+H, 1998. 227 s. ISBN 80-86022-32-3
O souborech cookie na této stránce

Soubory cookie používáme pro funkční účely, pro shromažďování a analýzu informací o výkonu a používání stránky.

Nastavení Povolit vše