Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 634   projektů
0 nových

Sportovne rekreacní areál Domanín - oznámení zámeru k posouzení vlivu na životní prostredí

«»
Přípona
.pdf
Typ
projekt
Stažené
0 x
Velikost
19,2 MB
Jazyk
český
ID projektu
8175
Poslední úprava
06.06.2016
Zobrazeno
691 x
Autor:
dana.lapackova
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
ÚVOD

Oznámení zámeru Sportovne rekreacní areál Domanín je vypracováno ve smyslu § 6 v rozsahu prílohy c. 3 zákona c. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostredí, v platném znení, a slouží jako základní podklad pro navazující zjištovací rízení ve smyslu § 7 citovaného zákona.

Predmetem zámeru je výstavba Sportovne rekreacního areálu Domanín (novostavba trvalého charakteru). V areálu budou umísteny následující (hlavní) stavební objekty:
SO-01 Klubovna
SO-02 Víceúcelové hrište
SO-03 Fotbalové hrište
SO-04 Tenisové kurty
SO-05 Detské hrište
SO-06 Tribuna
SO-08 Parkovište

Dle vyjádrení Odboru životního prostredí, zemedelství a lesnictví Krajského úradu Jihoceského kraje podléhá zámer posuzování podle citovaného zákona v prípade, pokud se tak stanoví dle § 4 odstavce 1) písmena c) ve zjištovacím rízení podle § 7 citovaného zákona. Príslušným úradem k provedení zjištovacího rízení je podle § 21 písmena c) cit. zákona Ministerstvo životního prostredí.

Cílem oznámení zámeru Sportovne rekreacního areálu Domanín je poskytnout detailnejší informace o zámeru, respektive jeho prípadném vlivu na složky životního prostredí, sociálním dopadu a vlivu na verejné zdraví.

Klíčová slova:

oznamovatel

záměr

vstupy

výstupy

dotčené území

životní prostředí

posouzení vlivů na životní prostředíObsah:
 • Úvod -6-
  A. údaje o oznamovateli -7-
  B. údaje o zámeru -8-
  I. Základní údaje -8-
  1. Název zámeru a jeho zarazení podle prílohy c. 1 zákona c. 100/2001 sb.: -8-
  2. Kapacita (rozsah) zámeru: -8-
  3. Umístení zámeru (kraj, obec, katastrální území): -9-
  4. Charakter zámeru a možnost kumulace s jinými zámery: -10-
  5. Zduvodnení potreby zámeru a jeho umístení, vcetne prehledu zvažovaných variant a hlavních
  Duvodu (i z hlediska životního prostredí) pro jejich výber, resp. odmítnutí: -10-
  6. Popis technického a technologického rešení zámeru: -11-
  Stavebne architektonické rešení -13-
  Dopravní rešení -13-
  Zelen -13-
  7. Predpokládaný termín zahájení realizace zámeru a jeho dokoncení: -13-
  8. Výcet dotcených územne samosprávných celku: -14-
  9. Výcet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úradu, které budou tato rozhodnutí
  Vydávat: -14-
  II. Údaje o vstupech -15-
  Puda (napríklad druh, trída ochrany, velikost záboru) -15-
  VOda (napríklad zdroj vody, spotreba) -16-
  VÝpocet spotreby vody -17-
  Ostatní surovinové a energetické zdroje (napríklad druh, zdroj, spotreba) -17-
  III. Údaje o výstupech -18-
  Ovzduší -18-
  Odpadní voda -18-
  Odpady -18-
  Ostatní -20-
  Rizika vzniku havárií ci nestandardních stavu -21-
  C. údaje o stavu životního prostredí v dotceném území -22-
  1. Výcet nejzávažnejších environmentálních charakteristik dotceného území: -22-
  2. Charakteristika soucasného stavu životního prostredí v dotceném území: -25-
  D. údaje o vlivech zámeru na verejné zdraví a na životní prostredí -36-
  1. Charakteristika možných vlivu a odhad jejich velikosti a významnosti (z hlediska
  Pravdepodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti): -36-
  2. Rozsah vlivu vzhledem k zasaženému území a populaci: -38-
  3. Údaje o možných významných nepríznivých vlivech presahujících státní hranice: -38-
  4. Opatrení k prevenci, vyloucení, snížení, poprípade kompenzaci nepríznivých vlivu: -39-
  5. Charakteristika nedostatku ve znalostech a neurcitostí, které se vyskytly pri specifikaci vlivu: -40-
  E. porovnání variant rešení zámeru (pokud byly predloženy) -40-
  F. doplnující údaje -40-
  1. Mapová a jiná dokumentace týkající se údaju v oznámení: -40-
  2. Další podstatné informace oznamovatele: -40-
  G. všeobecne srozumitelné shrnutí netechnického charakteru -41-
  H. prílohy -44-

Zdroje:
 • Bejcek V. & Štastný K. (2001): Metody studia ekosystému. Skripta LF CZU v Praze, Lesnická práce. 110 pp.
 • Chránená území CR Ceskobudejovicko (1997): Tým autoru, Agentura ochrany prírody a krajiny CR, Consult, Praha
 • Kovár P. (2008): Ekosystémová a krajinná ekologie, Karolinum Praha, 89 s.
 • Novotná D. (2001): Úvod do pojmosloví v ekologii krajiny, MŽP a Enigma, s. r. o. 399 s.
 • Ríha J. (1995): Hodnocení vlivu investic na životní prostredí, Academia Praha, 348 s.
 • Sklenicka P. (2003): Základy Krajinného plánování, Nadežda Sklenicková, 321 s.