Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 637   projektů
0 nových

Posudek na dokumentaci o hodnocení vlivu na životní prostředí - Farma větrných elektráren Mauricius

«»
Přípona
.doc
Typ
projekt
Stažené
0 x
Velikost
0,4 MB
Jazyk
český
ID projektu
8174
Poslední úprava
06.06.2016
Zobrazeno
568 x
Autor:
dana.lapackova
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Průběh prací na posudku

V návaznosti na předchozí jednání byl dopisem ředitelky odboru posuzování vlivů na prostředí a IPPC Ministerstva životního prostředí ČR (dále jen OPVI) Ing. Jaroslavou Honovou (č.j. 39371/ENV/07 ze dne 23. 5. 2007) požádán Doc. RNDr. Miroslav Martiš, CSc., jako oprávněná osoba (držitel autorizace podle § 19 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících předpisů, č.j. oprávnění: 5914/948/OPV/93 ze dne 1.6.1993 jako osoba s autorizací), o zpracování posudku o vlivech záměru „Farmy větrných elektráren Mauricius“ (dále jen posudek) na životní prostředí na základě oznámení, dokumentace a všech podaných vyjádření v rozsahu podle přílohy č. 5 k zákonu č. 100/2001 Sb. v platném znění.

Současně byly tímto dopisem předány následující podklady: oznámení záměru, kopie dopisu příslušného úřadu - zahájení zjišťovacího řízení, kopie závěrů zjišťovacího řízení, kopie dopisu příslušného úřadu - předání závěru zjišťovacího řízení, kopie vyjádření k oznámení zaslaná po vydání závěru zjišťovacího řízení (tyto jsou dále uvedeny ve vypořádání připomínek pod symboly Z), dokumentace vlivů záměru na životní prostředí, kopie dopisu příslušného úřadu - zveřejnění dokumentace vlivů záměru na životní prostředí a kopie vyjádření k dokumentaci (tyto jsou dále uvedeny ve vypořádání připomínek pod symboly D).

Dopisem ředitelky odboru OPVI Ing. Jaroslavy Honové č.j. 23339/ENV/07 ze dne 4. 4. 2007 byla zaslána vyjádření dokumentace vlivů záměru „Farma větrných elektráren Mauricius" na životní prostředí a vyjádření k oznámení uvedeného záměru, závěry zjišťovacího řízení a vyjádření k přiložené dokumentaci. Dopisem ředitelky odboru OPVI Ing. Jaroslavy Honové č.j. 45925/ENV/07 ze dne 14. 6. 2007 byla dodatečně zaslána další vyjádření k dané dokumentaci.

Klíčová slova:

průběh prací

hodnocení vlivu

charakteristika

posouzení technického řešení

životní prostředí

neurčitostObsah:
 • I. Základní údaje
  Průběh prací na posudku
  II. Posouzení dokumentace
  1. A 2. úplnost dokumentace a správnost údajů uvedených v dokumentaci včetně použitých metod hodnocení
  Údaje o oznamovateli
  I. Základní údaje
  II. Údaje o vstupech
  III. Údaje o výstupech
  I. VÝčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území
  2. Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území
  3. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho únosného zatížení
  Část d komplexní charakteristika a hodnocení vlivů záměru na veřejné zdraví a životní prostředí
  I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti
  II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů
  III. Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních stavech
  IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí
  V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů při hodnocení vlivů
  VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při zpracování dokumentace
  Část e porovnání variant řešení záměru (pokud byly předloženy)
  Část f závěr
  Část g všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru
  Část h přílohy
  III. Posouzení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání pokud jde o znečišťování životního prostředí
  IV. Posouzení navržených opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí
  V. VYpořádání všech obdržených vyjádření k oznámení a k dokumentaci
  VYpořádání vyjádření k oznámení (z) a k dokumentaci (d)
  VI. Celkové posouzení akceptovatelnosti záměru z hlediska vlivů na životní prostředí
  VII. Návrh stanoviska