Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 634   projektů
0 nových

Základy statistiky v příkladech

«»
Přípona
.pdf
Typ
poznámky
Stažené
3 x
Velikost
1,2 MB
Jazyk
český
ID projektu
3417
Poslední úprava
26.05.2014
Zobrazeno
959 x
Autor:
modrehory
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Učební text " Základy statistiky v příkladech " je především určen posluchačům studijních programů se zaměřením na tělesnou výchovu a sportu, učitelství tělesné výchovy, vychovatelství na PdF OU, případně dalším zájemcům, kteří mají zájem o studium základních statistických metod. Výklad základních statistických pojmů a metod je doplněn řešenými příklady, problémově orientovanými úlohami, jejichž využití předpokládáme při zpracování diplomových prací nebo v podmínkách praxe. Jednotlivá témata jsou zakončena kontrolními otázkami a doporučenými úkoly, které ověřují zvládnutí obsahu jednotlivých kapitol a otázek písemného testu zkoušky.Statistické problémy příkladů textu jsou obsahem praktické části zkoušky, kde student s pomocí odborné literatury řešení konkrétní statistický problém. Pochopení statistických úvah při řešení problémů, je nezbytnou podmínkou k osvojení a praktickému uplatnění předloženého učiva. Nicméně jen Vaše systematická práce může vést k Vašemu úspěchu, neboť stále platí Komenského citát „ fabrikando fabrikamur“.

Podkladový soubor dat k výpočtům je poskytnut ve formátu MS Excel. Studentům ponecháváme na výběru, zda výpočty budou realizovat pomocí tabulkového procesoru MS Excel, zvoleného statistického software nebo mechanicky. Učební text obsahuje požadavky zápočtu a zkoušky ze Základů statistiky.

Cílem textu je snaha usnadnit studentům vstup do oblasti kvantitativního zpracování empirických dat. Autor bude vděčen za každou věcnou připomínku ke zlepšení obsahu a formy cvičení.

Klíčová slova:

statistické soubory

korelační závislost

pravděpodobnost

rozptyl

statistika

závislostObsah:
 • Obsah
  1. Úvod
  2. Základní statistické pojmy a elementární postupy
  2.1 Základní statistické pojmy
  2.2 Elementární statistické postupy
  Popisná statistika
  3. Popis jednorozměrných statistických souborů
  3.1 Charakteristiky polohy
  3.2 Charakteristiky variability
  3.3 Charakteristiky celkového souboru
  4. Popis vícerozměrných souborů
  4.1 Statistická a korelační závislost
  4.2 Jednoduchá regrese
  4.2 Mnohonásobná regrese
  5. Měření intenzity korelační závislosti
  5.1 Korelační poměr, index korelace, korelační koeficient
  5.2 Koeficient mnohonásobné korelace
  6. Závislost ordinálních a nominálních statistických znaků
  6.1 Koeficient pořadové korelace
  6.2 Asociační závislost
  7. Popis vývoje statistického znaku - časové řady
  7.1 Elementární charakteristiky časových řad
  7.2 Popis neperiodický a periodických časových řad
  7.3 Korelace v časových řadách
  8. Základy pravděpodobnosti
  8.1 Pravděpodobnost a pravděpodobnostní funkce
  8.2 Vlastnosti normálního rozdělení
  VÝběrová statistika
  9. Testování statistických hypotéz
  9.1 Základní a výběrový soubor
  9.2 Induktivní uvažování a obecný algoritmus testování hypotéz
  10. Vybrané parametrické testy
  10.1 Testování hypotéz o průměru
  10.2 Testování hypotéz rozptylu
  10.3 Testování hypotéz o korelačním koeficientu
  10.4 Test přiléhavosti pro jeden výběr
  11. Analýza rozptylu
  11.1 Jednoduchá analýza rozptylu
  11.2 Analýza rozptylu opakovaných měření
  12. Neparametrické statistické testy i
  12.1 Testy pro jeden výběr
  12.2 Testy pro dva nezávislé výběry
  12.3 Testy pro dva závislé výběry
  12.4 Testy dvou znaků (závislosti)
  13. Neparametrické statistické testy ii
  13.1 Testy pro několik nezávislých výběrů
  13.2 Testy pro několik závislých výběrů
  13.3 Test závislosti několika znaků
  14. Požadavky zápočtu a zkoušky
  15. Doporučená literatura
  16. Statistické tabulky

Zdroje:
 • GAJDA,V., ZVOLSKÁ,J. Úvod do statistických metod. 1. vyd. Ostrava: Pedagogická fakulta, 1982.
 • JUREČKOVÁ,J.. Pořadové testy. 1.vyd. Praha: MFF UK, 1979.
 • KOMENDA,S., KLEMENTA,S. Analýza náhodného v pedagogickém experimentu a praxi. 1. vyd. Praha: SPN,1981..
 • LIKEŠ,J LAGA,J. Základní statistické tabulky. 1.vyd. Praha: SNTL, 1978.
 • TRVDÍK,J. Základy statistické analýzy dat. 1. vyd. Ostrava: Pedagogická fakulta OU, 1998.. ISBN 80-7042-770-1.
 • WONNOCAT,T.H. WONNOCAT,R.J. Statistika pro obchod a ekonomii. Přel. I. Indruch. 1.vyd. Praha: Victoria Publishing a.s., 1990. ISBN 80-85 605-09-0