Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 646   projektů
1 nových

Poznámky ze Speciální pedagogiky - Logopedie

«»
Přípona
.doc
Typ
poznámky
Stažené
0 x
Velikost
0,1 MB
Jazyk
český
ID projektu
10007
Poslední úprava
27.03.2017
Zobrazeno
524 x
Autor:
kungs
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
LOGOPEDIE

se zabývá výchovou, vzděláním, komplexní péčí o osoby s narušenou komunikační schopností.
Komunikační schopnost zahrnuje roviny jazykových projevů:
• foneticko - fonologickou / zvukovou/,
• morfologicko - syntaktickou / gramatickou/,
• lexikálně- sémantickou,
• pragmatickou,
• mluvenou i grafickou formu,
• verbální i neverbální komunikaci.

Ontogeneze řeči:
A. Předřečové období
1 - období neartikulovaného křiku - hlasový reflex je reakcí na změnu prostředí, asi po 6. týdnu života dostává citové zabarvení
2 - období broukání - měkký hlasový začátek, větší rozmanitost zvuku
3 - období pudového žvatlání - hra s mluvidly, objevuje se i u neslyšících
4 - období napodobujícího žvatlání / v 6. - 8. měsíci/ - zapojuje se sluchová i zraková kontrola, dítě začíná napodobovat hlásky mateřského jazyka, vznikají artikulační pohybové stereotypy, dítě hlásky opakuje - fyziologická echolálie
5 - stádium rozumění řeči / 10. - 12. měsíc/ dítě nechápe obsah slov, ale reaguje na výzvu úroveň 1. signální soustavy


B. Stádium vlastního vývoje řeči
1 - období emocionálně volní - slovo se spojuje s konkrétními osobami, věcmi, má funkci celé věty, rozlišení je vyjadřováno posunky a modulací
2 - egocentrické stadium - 1,5 - 2 roky, dítě napodobuje dospělé, opakuje si slova, objevuje mluvení jako činnost
3 - stadium rozvoje komunikační řeči 2 - 3 rok, prudké kvalitativní i kvantitativní zdokonalení řeči, učí se dosahovat pomocí řeči cíle
4 - stadium logických pojmů - okolo 3. roku, označení, dosud úzce spjatá s konkrétními jevy, se postupně pomocí abstrakce stávají všeobecným označením. Při těchto náročných myšlenkových operacích dochází často k těžkostem, k vývojovým obtížím v řeči. Na přelomu 3. a 4. roku dítě vyjadřuje své myšlenky zpravidla obsahově i formálně správně, začíná proces intelektualizace řeči.

Klíčová slova:

ontogeneze

komunikace

logopedie

prevence

motorika

facilitace

úspěšnost

dialogický vztahObsah:
 • Komunikační schopnost zahrnuje roviny jazykových projevů:
  Ontogeneze řeči:
  Vznik hlasu:
  LOGOPEDICKÁ PREVENCE
  Rozvoj řeči a slovní zásoby u dětí s NKS:
  Logopedická diagnostika
  Poruchy komunikačních schopností:
  Dechová a fonační cvičení
  Rozvíjení motoriky
  Rozvíjení fonematického sluchu
  AUGMENTATIVNÍ A ALTERNATIVNÍ KOMUNIKACE
  Facilitovaná komunikace
  Komunikace na základě bazálně dialogického vztahu
  SVPU - Specifické vývojové poruchy učení
  Specifické chyby při čtení:
  Specifické chyby při psaní:
  Prevence
  Reedukace SVPU:
  Poruchy chování
  Školní úspěšnost
  Školní zralost