Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 659   projektů
0 nových

Kompletní výpisky z předmětu Občanské právo hmotné

«»
Přípona
.docx
Typ
poznámky
Stažené
4 x
Velikost
0,1 MB
Jazyk
český
ID projektu
8807
Poslední úprava
03.10.2016
Zobrazeno
1 947 x
Autor:
katerina.loumova
Facebook icon Sdílej na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
01. Základní zásady soukromého práva
- Odvětvové zásady - ovlivňují zákonodárce i adresáta norem - soukromé právo
- Hlavní v NOZ - § 3, demonstrativní výčet!
- význam: při tvorbě práva, aplikaci, běžném jednání
- Přirozené právo hájit své štěstí, pokud není na úkor druhého
o Každý právo chránit život, majetek
o Rodina, rodičovství, manželství - zvláštní ochrana
o Vlastnické právo chráněno zákonem, zákon určí kdy vznik a zánik
o Právo na soudní ochranu

1.) Autonomie vůle
a. Uspořádávat práva a povinnosti dle svého
b. Smluvní svoboda (předmět, protistranu, formu, dobu)
c. Velká dispozitivnost (nedohodnou-li se strany jinak …)
d. Jednání je spíše platné, než neplatné § 574
e. Zakázané: proti dobrým mravům (prostituce, příliš obecné formulace), veřejnému pořádku (ochrana člověka, rodiny, státu), měnící postavení osob
i. Tyto pojmy = neurčité právní pojmy - nedefinované!
ii. Dobré mravy
1. Obecný princip - „právní vata“; souhrn etických a kulturních norem společnosti, obecně uznávaný
iii. Veřejný pořádek
1. Soubor předpisů, na jejichž dodržování je třeba bezvýhradně trvat, protože jinak by byl narušen veřejný řád
iv. Dobrá víra
1. přesvědčení o správnosti svého jednání
2.) Pacta sunt servanda
a. Smlouvy se mají dodržovat, daný slib zavazuje
b. Změna možná, pokud se změnily okolnosti tak, že by bylo nespravedlivé trvat na smlouvě -> rovnováha
i. Podobně může změnit i soud (na základě žaloby)
3.) Ochrana slabší strany + právní rovnost
a. Ale procesní rovnost (tzn. jenom fakticky)
b. Slabší fakticky - intelektuálně, závislost postavení, věkem
i. Osoba závislá, zaměstnanec, nájemník, spotřebitel
ii. Spotřebitel - informovanost, jednodušší odstoupení od smlouvy
1. Nerovné plnění - možné, pokud je slabší strana seznámena
4.) Svépomoc+ použití analogie (iuris, legis)
5.) Vigilantibus Iura
6.) Neznalost zákona neomlouvá
7.) Zákaz zneužití práva
8.) Poctivost + dobré mravy + dobrá víra

Klíčová slova:

soukromé právo

právní jednání

občanské právo

fyzické osoby

smluvní zastoupení

reálna břemena

zástavaObsah:
 • Sada A
  01. Základní zásady soukromého práva
  02. Evropské komunitární soukromé právo
  03. Prameny občanského práva
  04. Normy občanského práva (kogentnost a dispozitivnost v soukromém právu)
  05. Právní skutečnosti
  06. Právní jednání (pojem, druhy, obsah)
  07. Právní jednání (náležitosti)
  08. Smlouvy (pojem, vznik)
  09. Spotřebitelské smlouvy; adhezní smlouvy § 1799-1851 cca
  10. Výklad právního jednání
  11. Právní následky vadného právního jednání
  12. Právní události; právní domněnky a fikce
  13. Subjekty občanského práva
  14. Osoby fyzické (právní osobnost, svéprávnost obecně)
  15. Smrt, domněnka smrti, prohlášení za nezvěstného, prohlášení za mrtvého
  16. Částečná a omezená svéprávnost; podpůrná opatření při narušení schopnosti právně jednat
  17. Ochrana osobnosti člověka
  18. Osoby právnické (pojem, pojmové znaky, klasifikace)
  19. Osoby právnické (vznik, zánik, jednání)
  20. Zastoupení (pojem, účel, druhy)
  21. Smluvní zastoupení
  22. Zákonné zastoupení, opatrovnictví, jiné zastoupení
  23. Subjektivní práva (pojem, druhy, výkon) a jejich ochrana (vč. svépomoci)
  24. Povinnost a odpovědnost (pojmy, druhy)
  25. Předmět občanského práva (obecně)
  26. Věc v právním smyslu (pojem, druhy - obecný přehled)
  27. Věci nemovité a věci movité
  28. Věc hlavní a její příslušenství, superficiální zásada; součást věci
  29. Role času v soukromém právu, lhůty a doby, počátek, trvání, překážky
  30. Promlčení (právní podstata), promlčecí lhůta
  31. Prekluze na rozdíl od promlčení; vydržení (právní podstata); společný základ promlčení, prekluze a vydržení

  Sada B
  01. Věcná práva (pojem, druhy, charakteristiky)
  02. Držba (podstata, charakteristiky)
  03. Vlastnické právo (pojem, základní charakteristiky)
  04. Omezení vlastnického práva (ve veřejném a soukromém zájmu, nezbytná cesta)
  05. Ochrana vlastnického práva
  06. Nabývání vlastnického práva (způsoby, nabytí smlouvou, vydržení)
  07. Nabytí vlastnického práva - ostatní
  08. Pluralitní modality vlastnictví (obecně, druhy)
  09. Podílové spoluvlastnictví
  10. Modality spoluvlastnictví - ostatní (a limine z č. 9)
  11. Věcná práva k věci cizí (pojem, druhy)
  12. Právo stavby
  13. Věcná břemena obecně, druhy
  14. Služebnosti (pojem, druhy)
  15. Reálná břemena
  16. Zástavní právo (pojem, účel, předmět)
  17. Vznik a zánik zástavního práva
  18. Realizace zástavy
  19. Zadržovací (retenční) právo
  20. Správa cizího majetku (pojem, subjekty, druhy)
  21. Svěřenský fond - pojem (podstata), subjekty
  22. Právo autorské (pojem a obsah)
  23. Autorské dílo (pojem a druhy)
  24. Užití autorského díla
  25. Ochrana práva autorského
  26. Práva související s právem autorským
O souborech cookie na této stránce

Soubory cookie používáme pro funkční účely, pro shromažďování a analýzu informací o výkonu a používání stránky.

Nastavení Povolit vše