Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 642   projektů
0 nových

Integrovaný systém riadenia v dopravnej spoločnosti

«»
Přípona
.doc
Typ
bakalářská práce
Stažené
0 x
Velikost
1,3 MB
Jazyk
slovenský jazyk
ID projektu
1906
Poslední úprava
02.06.2011
Zobrazeno
1 199 x
Autor:
adriana.boskova
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Integrovaný systém riadenia predstavuje univerzálny a efektívny manažérsky nástroj na realizáciu vytýčených cieľov organizácie, nielen v oblasti kvality, riadenia environmentu, ale aj bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (napr. minimalizovanie negatívnych javov danej činnosti na jednotlivé zložky životného prostredia, efektívne riadenie podnikových procesov v súlade s trvalo udržateľným rozvojom, znižovanie miery ohrozenia okolia, znižovanie úrazovosti, ochrana zamestnancov, hygiena na pracovisku, dosahovanie zlepšenia ekonomických výsledkov, zlepšovanie komunikačných zručností, atď.). Postup a metódy zavedenia ISR nie je špecificky daný, snahou je dosiahnuť jednotnú dokumentáciu a súlad s normami STN EN ISO 9001:2009, STN EN ISO 14001:2005, STN OHSAS 18001:2008. Výsledkom tohto úsilia je udelenie certifikátu zvolenou certifikačnou organizáciou na uvádzané normy a utvrdenie, že organizácii TEFIS, s.r.o. prinesie konkurenčnú výhodu, ekonomické zlepšenie a v konečnom dôsledku lepšie uplatnenie sa na trhu.

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v trenčíne - Fakulta mechatroniky - Katedra metrológie a manažérstva kvality

Klíčová slova:

bezpečnosť

riadenie

manažment

kvalita

environmentObsah:
 • Úvod
  1 Prehľad existujúcich noriem pri implementácii ISR
  1.1 Norma STN EN ISO 9001:2009
  1.2 Norma STN EN ISO 14001:2005
  1.3 STN OHSAS 18001:2008 (Occupational health and safety management systems) Systém riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
  2 Systémová integrácia
  2.1 Manažment kvality
  2.2 Podniková ochrana životného prostredia
  2.3 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
  2.4 Integrovaný systém riadenia organizácie
  3 Integrovaný systém riadenia (aplikácia, dôvody)
  4 Predstavenie firmy
  4.1 Strategické rozhodnutie zavedenia normy sústavy ISO
  4.2 Politika ISR
  4.3 Ciele ISR
  5 Postup pri zavedení ISR
  5.1 Úvodné jednanie
  5.1.1 Priebeh stretnutí
  5.2 Úvodné etapy budovania ISR (zisťovanie súčasného stavu v spoločnosti)
  5.3 Školenie vrcholového manažmentu – výklad jednotlivých článkov normy
  5.3.1 Úvodné školenie firmy TEFIS, s. r. o.
  5.4 Identifikácia procesov – identifikácia vzťahov zodpovednosti a právomoci
  5.5 Spracovanie a odsúhlasenie dokumentácie systému manažérstva
  5.5.1 Príručka ISR
  5.5.2 Organizačné smernice
  5.5.3 Dokumenty
  5.5.4 Záznamy kvality
  5.6 Školenie interných audítorov
  5.7 Tvorba a štruktúra príručky ISR
  5.7.1 Pracovný proces autodoprava
  5.8 Vykonanie interného auditu pred certifikáciou spoločnosti
  5.8.1 Prípravná etapa
  5.8.2 Realizačná etapa
  5.8.3 Hodnotiaca etapa
  5.9 Certifikácia
  5.9.1 Výber certifikačného orgánu
  5.9.2 Proces certifikácie integrovaného systému riadenia
  6 Záver
  Zoznam použitej literatúry
  Prílohy

Zdroje:
 • Norma STN EN ISO 9000:2006 Systémy manažérstva kvality, Základy a slovník. Slovenský ústav technickej normalizácie, Bratislava 2006
 • ŠALGOVIČOVÁ, J.: Terminológia kvality: Trnava, 2006., ISBN 80-227-2370-3
 • Norma STN OHSAS 18001:2008 Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, Požiadavky. Slovenský ústav technickej normalizácie, Bratislava 2008.
 • Norma STN EN ISO 9001:2009 Systémy manažérstva kvality, Požiadavky. Slovenský ústav technickej normalizácie, Bratislava 2009
 • Norma STN EN ISO 14001:2005 Systém environmentálneho manažérstva, Požiadavky s pokynmi na použitie. Slovenský ústav technickej normalizácie, Bratislava 2005.
 • BAŠTEK, Z.: Návrh zavedenia integrovaného systému manažmentu vo firme XYZ, a.s.: [online] Aktualizované 17-12-2003 [cit. 2009-04-08]. Dostupné na internete: .
 • Plán zavádzania systému manažérstva kvality na vysokých školách: [online] Aktualizované 07-02-2008 [cit 2008-12-19]. Dostupné na internete:
 • < http://ucitelske-listy.cz/files/soubory/Lubyova_Plan_postupu.doc >.
 • Interný dokument firmy SCHOMBUR Slovensko, s.r.o.
 • MATEIDES, A. a kolektív: Manažérstvo kvality: história, koncepty, metódy: Bratislava: EPOS, 2006., ISBN 80-8057-656-4
 • ĽUPTÁK, M. - ŠLÚCH, M.: ISO 9000:2000 a jeho interné audity v praxi: Interný dokument
 • Interný dokument firmy TÜV NORD Slovakia, s.r.o.